Publications 2564

ปีการศึกษา 2564
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
National
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1AMPA3 Glutamate Receptor Gene Polymorphism (rs502434) is not Associated with Major Depressive Disorder in the Thai Population.Iamjan S, Thaweethee-Sukjai B, Suttajit S, Thanoi S, Reynolds GP, and Nudmamud-Thanoi S.The 43rd Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand (AAT43), May 5th–7th, 2021.Nudmamud-Thanoi S
2Mucins expression pattern in human large intestine tissuesKumchanteuk T, Kanamnouy K, Somsuan K, Srithongchai Y, Srisen K, Chanasong R, Sakulsak N*.The 43rd AAT Annual Conference, Khon Kaen, Thailand, Suppl 2021: 43-47 (Poster presentation)Sakulsak N*
3ศักยภาพของ Streptomyces rimosus subsp. rimosus strain Bar 14 ในการควบคุมโรคแคงเกอร์ทางชีวภาพในพืชสกุลส้ม ปิญชาน์ พิมพานุวัตร, รุ่งอรุณ มั่นแดง, บญุเรือง คำศรี, ศิริพรรณ สารินทร์, นารีลักษณ์ นาแก้วการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564
บญุเรือง คำศรี, ศิริพรรณ สารินทร์, นารีลักษณ์ นาแก้ว
4การศึกษาจีโนมของ Acinetobacter baumannii 329 และยีนที่มีการแสดงออกระหว่างการติดเชื้อแบคเทอริโอเฟจ.สุพัฒน์ คงฟัก, อุดมลักษณ์ เหลืองทองคำ,ระพี ธรรมมีภักดิ์ กัญณิภา ทัศนภักดิ์, อัญชลี ฐานวิสัย ,และสุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์.นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17, 1052-1065 (2564)
วันที่ 30 กรกฎาคม2564
ระพี ธรรมมีภักดิ์ กัญณิภา ทัศนภักดิ์ อัญชลี ฐานวิสัย แลสุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์.
5ความสามารถในการยับยั้งเชื้อ Aeromonas hydrophila ของแบคทีเรียโพรไบโอติกส์ผลิตกรดที่คัดแยกได้จากทางเดินอาหารของปลานพปฎล เสียงเพราะ, วรรณา ศิริมานะพงษ์, ศิริพรรณ สารินทร์, ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ, สงกรานต์ เชื้อครุฑ, ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์, และรัมภา จุฑะกนก.การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11, มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯศิริพรรณ สารินทร์, ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ, สงกรานต์ เชื้อครุฑ, ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์, และรัมภา จุฑะกนก.
6การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis) ในชุมชนเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของพยาธิในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทยจีรศักดิ์ จําปาแก้ว และ วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง,การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจําปี 2565 วันที่ 25 มีนาคม 2565วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง
7ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคของสารสกัดจากแบคทีเรียชนิด Xenorhabdus และ Photorhabdus. สุภาวดี พุ่มพิศ, ชนิดา สุพรม, ธัญวรัตน์ สังขนิตย์, วันดีวัฒนชัยยิ่งเจริญ, อภิชาติ วิทย์ตะ และอัญชลี ฐานวิสัยงานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 (The 8th Academic and Technology Conference 2021) “วิทยาศาสตร์วิจัย นวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาประเทศ” 26 มีนาคม 2564 หน้า 764-770อภิชาติ วิทย์ตะ และอัญชลี ฐานวิสัย
8การพบไข่พยาธิตัวตืด Taenia spp. โดยวิธี Scotch tape. อัญชลี ฐานวิสัย,อภิชาติ วิทย์ตะ, แสงชัย นทีวรนารถวารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1,มกราคม – มิถุนายน 2564 หน้า 23-25.อัญชลี ฐานวิสัย,อภิชาติ วิทย์ตะ
9ความชุกของการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในนักเรียน. อัญชลี ฐานวิสัย,อภิชาติ วิทย์ตะ, แสงชัย นทีวรนารถ*. ความชุกของการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในนักเรียนวารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1, มกราคม – มิถุนายน 2564 หน้า 46-52.อัญชลี ฐานวิสัย,อภิชาติ วิทย์ตะ
10การศึกษาจีโนมของ Acinetobacter baumannii 329 และยีนที่มีการแสดงออกระหว่างการติดเชื้อแบคเทอริโอเฟจ.สุพัฒน์ คงฟัก, อุดมลักษณ์ เหลืองทองคำ, ระพี ธรรมมีภักดิ์, กัญณิภา ทัศนภักดิ์, อัญชลี ฐานวิสัย และ สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 29-30 ก.ค. 64. หน้า 1052-1065ระพี ธรรมมีภักดิ์, กัญณิภา ทัศนภักดิ์, อัญชลี ฐานวิสัย และ สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์
11Development of CRISPR Antimicrobial for Specific Antibiotic Resistant Gene Targeting in Acinetobacter baumannii Wongpayak, P., Subsoontorn, P. 22nd National Graduate Research Conference, 438-447 Subsoontorn, P
12ผลการคงสภาพการทำงานของสมองผู้สูงอายุด้วยการคิดเลขในใจอย่างง่าย
: กรณีศึกษา 2 ปี
จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์, ณฐกร คำแก้ว, อัญจรีย์ อินจันทร์, วรรัตน์ โรจนวีระวงศ์การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 Resilience for Never Normal Era. (online) 29-30 ก.ค. 64 p.933-948จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์
ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)
International : Journal of Anatomy Department
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1Enhanced contextual fear memory in peroxiredoxin 6 knockout mice is associated with hyperactivation of MAPK signaling pathwayPhasuk, S., Pairojana, T., Suresh, P., Yang C.-H., Roytrakul S., Huang S.-P., Chen C.-C., Pakaprot N.,Chompoopong S., Nudmamud-Thanoi, S., Liu, I.Y.Molecular Brain 14(1),42
December 2021
(IF 3.63) (Q2)
Nudmamud-Thanoi, S.
2Changes of fsh and lh receptors expressions in rat testis after methamphetamine exposureKaewman, P., Nudmamud-Thanoi, S., Thanoi, S.Songklanakarin Journal of Science and Technology 43(4), pp. 1018-1021 July 2021 (Q3)Nudmamud-Thanoi, S.
3Changes of exon IV DNA methylation are associated with methamphetamine dependenceIamjan, S.-A., Thanoi, S., Watiktinkorn, P., Fachim H., Dalton C.F., Nudmamud-Thanoi, S., Reynolds, G.P.Epigenomics 13(12), pp. 953-965 June 2021
(IF 3.63) (Q2)

Nudmamud-Thanoi, S.
4High mRNA expression of GABA receptors in human sperm with oligoasthenoteratozoospermia and teratozoospermia and its association with sperm parameters and intracytoplasmic sperm injection outcomesKaewman, P., Nudmamud-Thanoi, S., Amatyakul, P., Thanoi, S.Clinical and Experimental Reproductive Medicine 48(1), pp. 50-60. 2021
(IF 3.63) (Q3)
Nudmamud-Thanoi, S.
5Probiotic Attributes, GABA-Producing Capacity and Cytotoxic Effects of Microbes Isolated from Thai Fermented FoodsLuang-In, V., Saengha, W., Karirat, T., Deeseenthum S., Buranrat B., Nudmamud-Thanoi S., Ma, N.L., Narbad, A.International Journal of Agriculture and Biology 25(2), pp. 409-419. 2021
(IF 3.63) (Q3)
Nudmamud-Thanoi S
6Increased expression of apoptotic markers in human full-term placenta after exposure to elevated environmental cadmium levels during pregnancyPhuapittayalert, L., Tanasrivaroottanun, N., Hipkaeo, W., Supanpaiboon, W., Sakulsak, N. Environmental Science and Pollution Research 28(37), pp. 51795-51807 October 2021
(Q2)
Supanpaiboon, W.,Sakulsak, N.
7An unusual topographic relationship between high origin of superficial ulnar artery and bitendinous palmaris longusSakulsak, N., Phuapittayalert, L.Anatomical Science International 96(4), pp. 577-581 September 2021
(IF 1.55) (Q2)
Sakulsak, N.
8RAGE signaling antagonist suppresses mouse macrophage foam cell formationLeerach, N., Munesue, S., Harashima, A., Kimura K., Oshima Y., Kawano S., Tanaka M., Niimura A., Sakulsak N., Yamamoto H., Hori, O., Yamamoto, Y.Biochemical and Biophysical Research Communications 555, pp. 74-80 28 May 2021
(Q3)
Sakulsak N.
9Decreased expression of AKAP4 and TyrPho proteins in testis, epididymis, and spermatozoa with low sexual performance of mice induced by modified CUMSChoowong-in, P., Sattayasai, J., Poodendaen, C., Iamsaard, S.Andrologia 53(3),e13977 April 2021
(Q2)
Poodendaen, C.
10Protective effects of Thai Mucuna pruriens (L.) DC. var. pruriens seeds on sexual behaviors and essential reproductive markers in chronic unpredictable mild stress miceChoowong-in, P., Sattayasai, J., Boonchoong, P., Poodendaen C., Wu A.T., Tangsrisakda N., Sawatpanich T., Arun S., Uabundit, N., Iamsaard, S.Journal of Traditional and Complementary Medicine 15 December 2021
(Q1)
Poodendaen C
11A distinct APC pathogenic germline variant identified in a southern Thai family with familial adenomatous polyposisWanitsuwan, W., Vijasika, S., Jirarattanasopa, P., Horpaopan, S.BMC Medical Genomics 14(1),87 December 2021
(Q2)
Horpaopan, S
12Variant profiling of colorectal adenomas from three patients of two families with MSH3related adenomatous polyposis
Perne, C., Peters, S., Cartolano, M., Horpaopan S., Grimm C., Altmüller J., Sommer A.K., Hillmer A.M., Thiele H., Odenthal M., Möslein G., Adam R.PLoS ONE Volume 16, Issue 11 November 2021 Article number e0259185
(Q1)
Horpaopan S.
13Genotype pattern mining for pairs of interacting variants underlying digenic traitsOkazaki, A., Horpaopan, S., Zhang, Q., Randesi, M., Ott, J.Genes 12(8),1160 August 2021 (Q2)Horpaopan, S.
14Induced pluripotent stem cells derived from the developing striatum as a potential donor source for cell replacement therapy for Huntington diseaseChoompoo, N., Bartley, O.J.M., Precious, S.V., Vinh N.-N., Schnell C., Garcia A., Roberton V.H., Williams N.M., Kemp P.J., Kelly, C.M., Rosser, A.E.Cytotherapy 23(2), pp. 111-118 February 2021
(IF 4.218) (Q2)
Choompoo, N.
15Non-mutagenic and genotoxic effects of water extract of piper sarmentosum using ames and micronucleus assayTammasakchai, A., Peungvicha, P., Temsiririrkkul, R., Siripong, P., Puchadapirom, P.Songklanakarin Journal of Science and Technology 43(1), pp. 203-209
(Q3)
Tammasakchai, A.
16The effects of ethanolic extract of okra fruit, abelmoschus esculentus (L.) moench on cellular senescence in aging neuronJumnongprakhon, P., Pasakawee, K., Banjongsinsiri, P., Donrung N., Daodee, S., Chonpathompikunlert, P.Songklanakarin Journal of Science and Technology 43(5), pp. 1367-1373. 2021
(Q3)
Jumnongprakhon, P.
175,6,7,4′-tetramethoxyflavanone attenuates nadph oxidase 1/4 and promotes sirtuin-1 to inhibit cell stress, senescence and apoptosis in aΒ25-35 –mediated sk-n-sh dysfunctionJumnongprakhon, P., Chokchaisiri, R., Thummayot, S., Thummayot S., Suksamrarn A., Tocharus, C., Tocharus, J.EXCLI Journal 20, pp. 1346-1362. 2021
(Q3)
Jumnongprakhon, P.
18The antiaging property of aqueous extract of Millingtonia hortensis flowers in aging neuronJumnongprakhon, P., Pinkaew, D., Phuneerub, P.Journal of Advanced Pharmaceutical Technology and Research 12(1), pp. 14-21 January-March 2021 (Q3)Jumnongprakhon, P.
19Three-dimensional visualisation of the feto-placental vasculature in humans and rodentsJames, J.L., Tongpob, Y., Srinivasan, V., Crew R.C., Bappoo N., Doyle B., Gerneke D., Clark, A.R., Wyrwoll, C.S.Placenta 114, pp. 8-13 October 2021
(Q1)
Tongpob, Y.
20Investigating the Upstream and Downstream Hemodynamic Boundary Conditions of Healthy and Growth-Restricted Rat Feto-Placental Arterial NetworksBappoo, N., Kelsey, L.J., Tongpob, Y., Wyrwoll, C., Doyle, B.J.Annals of Biomedical Engineering 49(9), pp. 2183-2195 September 2021
(Q2)
Tongpob, Y.
21Advances in imaging feto-placental vasculature: New tools to elucidate the early life origins of health and disease Tongpob, Y., Wyrwoll, C.Journal of Developmental Origins of Health and Disease 12(2), pp. 168-178 April 2021
(Q2)
Tongpob, Y.
International : Journal of Microbiology and Parasitology Department
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1Fecal carriage of cefotaxime-resistant Enterobacteriaceae from healthy dogs and cats in ThailandThongngen, P., Punyadi, P., Assawatheptawee, K., Tansawai U., Pumidonming, W., Niumsup, P.R.Journal of Global Antimicrobial Resistance 25, pp. 377-379 June 2021
(Q2)
Pumidonming, W., Niumsup, P.R.
2Prevalence of blaCTX-Mand Emergence of blaCTX-M-5-Carrying Escherichia coli in Chrysomya megacephala (Diptera: Calliphoridae), Northern ThailandPunyadi, P., Thongngen, P., Kiddee, A., Assawatheptawee K., Tansawai U., Bunchu, N., Niumsup, P.R.Microbial Drug Resistance 27(5), pp. 698-705 May 2021
(Q2)
Bunchu, N., Niumsup, P.R.
3Emergence of mcr-3-mediated IncP and IncFII plasmids in ThailandTansawai, U., Yu, Y., Kiddee, A., Assawatheptawee K., Sands K., Hassan B. , Walsh, T.R., Niumsup, P.R.Journal of Global Antimicrobial Resistance 24, pp. 446-447 March 2021
(Q2)
Niumsup, P.R.
4Acquisition of extended-spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in intensive care units in Thailand Assawatheptawee, K., Kiddee, A., Na-udom, A., Wangteeraprasert A., Treebupachatsakul, P., Niumsup, P.R.Microbial Drug Resistance 27(3), pp. 350-359 March 2021
(Q2)
Niumsup, P.R.
5Editorial: Bacteriophages Isolation From the Environment and Their Antimicrobial Therapeutic PotentialPoluri, K.M., Sitthisak, S., Khairnar, K., Czajkowski, R.Frontiers in Microbiology 12,649334 23 February 2021
(Q1)
Sitthisak, S.
64-methoxybenzalacetone, the cinnamic acid analog as a potential quorum sensing inhibitor against Chromobacterium violaceum and Pseudomonas aeruginosaJantaruk, P., Pabuprapap, W., Nakaew, A., Kunthalert, D., Suksamrarn, A.World Journal of Microbiology and Biotechnology 37(9),153 September 2021
(Q2)
Kunthalert, D.
7Biological activities of novel entomopathogenic fungi, polycephalomyces phaothaiensis bcc78485 and bcc78486Lamlertthon, S., Bunchu, N., Thongwat, D., Mongkolsamrit, S.Songklanakarin Journal of Science and Technology 43(3), pp. 789-794 May-June 2021 (Q3)Lamlertthon, S. Bunchu, N., TThongwat, D.
8Efficacy of Thai indigenous entomopathogenic nematodes for controlling fall armyworm (Spodoptera frugiperda) (J. E. Smith)(Lepidoptera; Noctuidae)Wattanachaiyingcharoen, W., Lepcha, O., Vitta, A., Wattanachaiyingcharoen, D.Egyptian Journal of Biological Pest Control 31(1),149 December 2021
(Q2)
Vitta, A.
9A study on Xenorhabdus and Photorhabdus isolates from Northeastern Thailand: Identification, antibacterial activity, and association with entomopathogenic nematode hostsYimthin, T., Fukruksa, C., Muangpat, P., Dumidae A., Wattanachaiyingcharoen W., Vitta, A., Thanwisai, A.PLoS ONE 16(8),e0255943 August 2021
(Q1)
Thanwisai, A.
10Low genetic diversity and the phylogeny of Achatina fulica, an intermediate host of Angiostrongylus cantonensis in Thailand, inferred from 16S mitochondrial sequencesDumidae, A., Subkrasae, C., Ardpairin, J., Thanwisai, A., Vitta, A.Infection, Genetics and Evolution 92,104876 August 2021
(Q1)
Thanwisai, A., Vitta, A.
11Identification of entomopathogenic nematodes and their symbiotic bacteria in national parks of Thailand, and mosquitocidal activity of Xenorhabdus griffiniae against Aedes aegypti larvaeThanwisai, A., Muangpat, P., Dumidae, A., Subkrasae C., Ardpairin J., Tandhavanant, S., Vitta, A.Nematology. 2021
(Q2)
Thanwisai, A.,Vitta, A.
12Population genetics analysis of a pomacea snail (Gastropoda: Ampullariidae) in thailand and its low infection by angiostrongylus cantonensisDumidae, A., Janthu, P., Subkrasae, C., Polseela R., Mangkit B. , Thanwisai, A., Vitta, A.
Zoological Studies 60,31. 2021
(Q2)
Thanwisai, A., Vitta, A.
13Photorhabdus heterorhabditis subsp. aluminescens subsp. nov., Photorhabdus heterorhabditis subsp. heterorhabditis subsp. nov., Photorhabdus australis subsp. thailandensis subsp. nov., Photorhabdus australis subsp. australis subsp. nov., and Photorhabdus aegyptia sp. nov. isolated from Heterorhabditis entomopathogenic nematodesMachado, R.A.R., Muller, A., Ghazal, S.M., Thanwisai A., Pagès S., Bode H.B., Hussein M.A., Khalil, K.M., Tisa, L.S.International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 71(1),004610, pp. 1-9. 2021
(Q1)
Thanwisai A.
14Development of oral cleansing products containing green tea and centella asiatica extractsAmornopparattanakul, N., Waranuch, N., Lamlertthon, S., Wisuitiprot, W., Ingkaninan, K.Key Engineering Materials 901 KEM, pp. 48-54. 2021
(Q4)
Lamlertthon, S.
15 Influence of stabilizers and cryoprotectants on the characteristics of freeze-dried plga nanoparticles containing morus alba stem extractSrihaphon, K., Lamlertthon, S., Pitaksuteepong, T.Songklanakarin Journal of Science and Technology 43(1), pp. 72-79. 2021
(Q3)
Lamlertthon, S.
16Characterization of a spontaneous cyst-forming strain of Toxoplasma gondii isolated from Tokachi subprefecture in JapanSalman, D., Mahmoud, M.E., Pumidonming, W., Mairamkul T., Oohashi, E., Igarashi, M.Parasitology International Volume 80 February 2021 Article number 102199
(Q3)
Pumidonming, W.
17Wiskott-Aldrich Syndrome Protein: Roles in Signal Transduction in T CellsNgoenkam, J., Paensuwan, P., Wipa, P., Schamel, W.W.A., Pongcharoen, S.Frontiers in Cell and Developmental Biology 9,674572 8 June 2021
(Q1)
Ngoenkam, J
18Cooperative interaction of Nck and Lck orchestrates optimal TCR signalingHartl, F.A., Ngoenkam, J., Beck-Garcia, E., Cerqueira L., Wipa P., Paensuwan P., Suriyaphol P., Mishra P., Schraven B., Günther S., Pongcharoen S., Schamel, W.W.A.Cells 10(4),834 April 2021
(Q1)
Ngoenkam, J
19Identification of Highly Potent α-Glucosidase Inhibitors from Artocarpus integer and Molecular Docking StudiesDuong, T.-H., Nguyen, H.T., Nguyen, C.H., Tran N.-M.-A., Danova A., Tran T.-M.-D., Vu-Huynh K.L., Musa V., Jutakanoke R., Nguyen, N.-H., Sichaem, J.
Chemistry and Biodiversity 18(12),e2100499 December 2021
(Q4)
Jutakanoke R.
20Effect of leachate effluent water reuse on the phytotoxicity and micropollutants accumulation in agricultural cropsBoonnorat, J., Treesubsuntorn, C., Phattarapattamawong, S., Cherdchoosilapa N., Seemuang-on S., Somjit M., Huadprom C., Rojviroon T., Jutakanoke, R., Prachanurak, P.
Journal of Environmental Chemical Engineering 9(6),106639 December 2021
(Q1)
Jutakanoke, R.
21Treatment efficiency and greenhouse gas emissions of non-floating and floating bed activated sludge system with acclimatized sludge treating landfill leachateBoonnorat, J., Honda, R., Panichnumsin, P., Boonapatcharoen N., Yenjam N., Krasaesueb C., Wachirawat M., Seemuang-on S., Jutakanoke R., Teeka J., Angthong, S., Prachanurak, P.Bioresource Technology 330,124952 June 2021
(Q1)
Jutakanoke R.
22Opisthorchis viverrini Infection Induces Metabolic and Fecal Microbial Disturbances in Association with Liver and Kidney Pathologies in HamstersHaonon, O., Liu, Z., Dangtakot, R., Intuyod K., Pinlaor P., Puapairoj A., Cha'On U., Sengthong C., Pongking T., Onsurathum S., Yingklang M., Phetcharaburanin J.Journal of Proteome Research 20(8), pp. 3940-3951 6 August 2021
(Q1)
Onsurathum S
23N-glycosylation profiling of serum immunoglobulin in opisthorchiasis patientsOnsurathum, S., Kailemia, M.J., Intuyod, K., Haonon O., Pairojkul C., Thanan R., Pinlaor P., Lebrilla, C.B., Pinlaor, S.Journal of Proteomics 230,103980 6 January 2021
(Q2)
Onsurathum, S.
24Constructed sediment microbial fuel cell for treatment of fat, oil, grease (FOG) trap effluent: Role of anode and cathode chamber amendment, electrode selection, and scalability.Jesada Lawan, Siriwan Wichai, Choopong Chuaypen , Aussanee Nuiyen , Tanapon PhenratChemosphere. 2021 (Q1)Siriwan Wichai,
International : Journal of Biochemistry Department
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1DNA protective and DNA damage activity of induced peanut hairy root crude extract with antioxidant and pro-oxidant propertiesPilaisangsuree, V., Supdensong, K., Lumpa, P., Pankam, J., Limmongkon, A.Acta Physiologiae Plantarum 43(12),156 December 2021
(Q2)
Limmongkon, A.
2Using a combination of chitosan, methyl jasmonate, and cyclodextrin as an effective elicitation strategy for prenylated stilbene compound production in Arachis hypogaea L. hairy root culture and their impact on genomic DNAChayjarung, P., Poonsap, W., Pankaew, C., Inmano O., Kongbangkerd, A., Limmongkon, A.Plant Cell, Tissue and Organ Culture 147(1), pp. 117-129 October 2021
(Q1)
Limmongkon, A.
3Production and antimicrobial activity of trans-resveratrol, trans-arachidin-1 and trans-arachidin-3 from elicited peanut hairy root cultures in shake flasks compared with bioreactorsEungsuwan, N., Chayjarung, P., Pankam, J., Pilaisangsuree V., Wongshaya P., Kongbangkerd A., Sriphannam, C., Limmongkon, A.Journal of Biotechnology 326, pp. 28-36 20 January 2021
(Q2)
Limmongkon, A.
4Overexpression of AGR2vH, an oncogenic AGR2 spliced transcript, potentiates tumorigenicity and proteomic alterations in cholangiocarcinoma cellYosudjai, J., Inpad, C., Pothipan, P., Saisomboon S., Surangkul D., Phimsen S., Hongsrichan N., Wongkham S., Jirawatnotai S., Roytrakul, S., Kaewkong, W.Bioscience, Biotechnology and Biochemistry 85(11), pp. 2263-2273 1 November 2021
(Q3)
Phimsen S.,Kaewkong, W.
5Synthesis and Characterization of WO3/CeO2Heterostructured Nanoparticles for Photodegradation of Indigo Carmine DyeChannei, D., Chansaenpak, K., Phanichphant, S., Jannoey P., Khanitchaidecha, W., Nakaruk, A.ACS Omega 6(30), pp. 19771-19777 3 August 2021
(Q1)
Jannoey P.
6Effective removal of indigo-dyed batik by chemical activation and thermal treatment of banana peel waste coupled with magnetic magnetite particleChannei, D., Chansaenpak, K., Jannoey, P., Sintuya H., Khanitchaidecha W., Nakaruk, A., Phanichphant, S.Desalination and Water Treatment 225, pp. 340-349. 2021
(Q3)
Jannoey, P.
7Adsorption of indigo carmine dye onto porous adsorbent derived from banaba peels wasteChannei, D., Jannoey, P.Trends in Sciences 18(19), 1 October 2021Jannoey, P.
8Reconstructing the Human Genetic History of Mainland Southeast Asia: Insights from Genome-Wide Data from Thailand and LaosKutanan, W., Liu, D., Kampuansai, J., Srikummool M., Srithawong S., Shoocongdej R., Sangkhano S., Ruangchai S., Pittayaporn P., Arias, L., Stoneking, M.Molecular Biology and Evolution 38(8), pp. 3459-3477 August 2021
(Q1)
Srikummool M.
9Autosomal microsatellite investigation reveals multiple genetic components of the highlanders from ThailandMawan, A., Prakhun, N., Muisuk, K., Srithawong S., Srikummool M., Kampuansai J., Shoocongdej R.,
Inta A., Ruangchai, S., Kutanan, W.
Genes 12(3),383, pp. 1-18 March 2021
(Q2)
Srikummool M.
10Close genetic relationship between central Thai and Mon people in Thailand revealed by autosomal microsatellitesSrithawong, S., Muisuk, K., Srikummool, M., Kampuansai J., Pittayaporn P., Ruangchai S., Liu, D., Kutanan, W.International Journal of Legal Medicine 135(2), pp. 445-448 March 2021
(Q1)
Srikummool, M
11Harboyan syndrome: novel SLC4A11 mutation, clinical manifestations, and outcome of corneal transplantationTananuvat, N., Tananuvat, R., Chartapisak, W., Mahanupab P., Hokierti C., Srikummool M., Kampuansai J., Intachai W., Olsen B., Ketudat Cairns, J.R., Kantaputra, P.Journal of Human Genetics 66(2), pp. 193-203 February 2021
(Q2)
Srikummool M.
12Sphinx31 suppresses splicing factor phosphorylation and inhibits melanoma cell growth and aggressivenessSiriwath, J., Wiriyakulsit, N., Klomkleang, P., Inpad C., Roytrakul, S., Kaewkong, W.
Journal of Current Science and Technology 11(3), pp. 346-354 September-December 2021
Kaewkong, W.
13Prevalence of extended-spectrum beta-lactamase-producing escherichia coli strains in dairy farm wastewater in chiang maiSaekhow, P., Sriphannam, C.Veterinary Integrative Sciences 19(3), pp. 349-362. 2021Sriphannam, C.
14A highly effective and self-transmissible CRISPR antimicrobial for elimination of target plasmids without antibiotic selectionWongpayak, P., Meesungnoen, O., Saejang, S., Subsoontorn, P.PeerJ 9,e11996 . 6 September 2021
(Q1)
Subsoontorn, P.
15 Enhancement of nitrate removal under limited organic carbon with hydrogen-driven autotrophic denitrification in low-cost electrode bio-electrochemical reactorsPeungtim, P., Meesungnoen, O., Mahachai, P., Subsoontorn P., Do T.N., Nakaruk, A., Khanitchaidecha, W.Journal of Chemical Technology and Biotechnology 96(9), pp. 2520-2528 September 2021
(Q2)
Subsoontorn P.
16Bacterial biocontrol against Fusarium wilt in Pisang Awak (Namwa) BananaMahachai, P., Meesungnoen, O., Wattanachaiyingcharoen, W., Subsoontorn, P.Asia-Pacific Journal of Science and Technology 26(3),APST-26-03-09. July-September 2021 (Q3)Subsoontorn, P.
17Porcine placenta extract improves high-glucose-induced angiogenesis impairmentNensat, C., Songjang, W., Tohtong, R., Suthiphongchai T., Phimsen S., Rattanasinganchan P, Metheenukul P., Kumphune, S., Jiraviriyakul, A.BMC Complementary Medicine and Therapies 21(1),66 December 2021
(Q1)
Phimsen S.
18Increased chemosensitivity via BRCA2-independent DNA damage in DSS1- and PCID2-depleted breast carcinomasGondo, N., Sakai, Y., Zhang, Z., Hato Y., Kuzushima K., Phimsen S., Kawashima Y., Kuroda M., Suzuki M., Okada S., Iwata H., Toyama T.Laboratory Investigation 101(8), pp. 1048-1059 August 2021
(Q2)
Phimsen S.
19Extracellular vesicles from thalassemia patients carry iron-containing ferritin and hemichrome that promote cardiac cell proliferationAtipimonpat, A., Siwaponanan, P., Khuhapinant, A., Svasti S., Sukapirom K., Khowawisetsut, L., Pattanapanyasat, K.
Annals of Hematology 100(8), pp. 1929-1946 August 2021
(Q1)
Atipimonpat, A.
International : Journal of Physiology Department
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1Anti-hypotensive effect of “Yahom Navakot” in rats with orthostatic hypotensionInchan, A., Pathomwichaiwat, T., Bualeong, T., Tipratchadaporn, S., Chootip, K.Journal of Traditional and Complementary Medicine. 2021
(Q1)
Chootip, K.
2Development, characterization, and stability evaluation of the anti-cellulite emgel containing herbal extracts and essential oilsNgamdokmai, N., Ingkaninan, K., Chaichamnong, N., Chootip K., Neungchamnong, N., Waranuch, N.Pharmaceuticals 14(9),842. 2021
(Q1)
Chootip K.
3Effects of essential oils and some constituents from ingredients of anti-cellulite herbal compress on 3t3-l1 adipocytes and rat aortaeNgamdokmai, N., Paracha, T.U., Waranuch, N., Chootip K., Wisuitiprot W., Suphrom N., Insumrong, K., Ingkaninan, KPharmaceuticals 14(3),253. 2021
(Q1)
Chootip K.
4Characterization of metabolites in plasma, urine and feces of healthy participants after taking brahmi essence for twelve weeks using lc-esi-qtof-ms metabolomic approachMinale, G., Saesong, T., Temkitthawon, P., Waranuch N., Nuengchamnong N., Chootip K., Kamkaew N., Kongbangkerd T., Engsuwan, J., Ingkaninan, K.Molecules 26(10),2944. 2021
(Q3)
Chootip K.
5Dried mulberry fruit ameliorates cardiovascular and liver histopathological changes in high-fat diet-induced hyperlipidemic miceChaiwong S., Chatturong U., Chanasong R., Deetud W., To-on K., Puntheeranurak S., Chulikorn E., Kajsongkram T., Raksanoh V., Chinda K., Limpeanchob N., Trisat K., Somran J.,Nuengchamnong N., Prajumwong P., Chootip K.Journal of Traditional and Complementary Medicine 11(4), pp. 356-368 July 2021
(Q1)
Chootip K.
6Efficacy of an anti-cellulite herbal emgel: A randomized clinical trialNgamdokmai, N., Waranuch, N., Chootip, K., Jampachaisri K., Norman Scholfield, C., Ingkaninan, K.Pharmaceuticals 14(7),683 July 2021
(Q1)
Chootip, K.
7Papaya improves non-alcoholic fatty liver disease in obese rats by attenuating oxidative stress, inflammation and lipogenic gene expressionDeenin, W., Malakul, W., Tunsophon, S., Boonsong, T., Phoungpetchara, I.World Journal of Hepatology 13(3), pp. 315-327. 2021
(Q3)
Malakul, W., Tunsophon, S., Boonsong, T.
8Hibiscus sabdariffa L. calyx extract prevents the adipogenesis of 3T3-L1 adipocytes, and obesity-related insulin resistance in high-fat diet-induced obese ratsJanson, B., Prasomthong, J., Malakul, W., Boonsong, T., Tunsophon, S.Biomedicine and Pharmacotherapy 138, June 2021 Article number 111438
(Q1)
Malakul, W., Boonsong, T., Tunsophon, S.
9Pineapple consumption reduced cardiac oxidative stress and inflammation in high cholesterol diet-fed ratsSeenak, P., Kumphune, S., Malakul, W., Chotima, R., Nernpermpisooth, N.Nutrition and Metabolism 18(1),36 December 2021
(Q2)
Malakul, W.
10Evaluation of developmental and transcriptional effects of α-mangostin on zebrafishembryosKitipaspallop, W., Sillapaprayoon, S., Taepavarapruk, P., Chanchao, C., Pimtong, W.Toxicological and Environmental Chemistry 103(3), pp. 254-268. 2021
(Q4)
Taepavarapruk, P
11Calotropis gigantea stem bark extract induced apoptosis related to ROS and ATP production in colon cancer cellsWinitchaikul, T., Sawong, S., Surangkul, D., Srikummool M., Somran J., Pekthong D., Kamonlakorn K., Nangngam P., Parhira, S., Srisawang, P.PLoS ONE Volume 16, Issue 8 August 2021 Article number e0254392
(Q1)
Surangkul, D., Srikummool M., Srisawang, P.
12Excessive salt consumption causes systemic calcium mishandling and worsens microarchitecture and strength of long bones in ratsTiyasatkulkovit, W., Aksornthong, S., Adulyaritthikul, P., Upanan P., Wongdee K., Aeimlapa R., Teerapornpuntakit J., Rojviriya C., Panupinthu, N., Charoenphandhu, N.Scientific Reports 11(1), December 2021 Article number 1850
(Q1)
Teerapornpuntakit J
13Hepcidin induces intestinal calcium uptake while suppressing iron uptake in Caco-2 cellsPhoaubon, S., Lertsuwan, K., Teerapornpuntakit, J., Charoenphandhu, NPLoS ONE 16(10 October), October 2021 Article number e0258433 (Q1)Teerapornpuntakit, J.
14CFTR-mediated anion secretion in parathyroid hormone-treated Caco-2 cells is associated with PKA and PI3K phosphorylation but not intracellular pH changes or Na+/K+-ATPase abundanceChaimana, R., Teerapornpuntakit, J., Jantarajit, W., Lertsuwan K., Krungchanuchat S., Panupinthu N., Krishnamra, N., Charoenphandhu, N.Biochemistry and Biophysics Reports 27, September 2021 Article number 1010543
(Q3)
Teerapornpuntakit, J.
15 Intestinal Calcium AbsorptionWongdee, K., Chanpaisaeng, K., Teerapornpuntakit, J., Charoenphandhu, N.Comprehensive Physiology 11(3), pp. 1-27 31 May 2021
(Q1)
Teerapornpuntakit, J.
16Emerging roles of calcium-sensing receptor in the local regulation of intestinal transport of ions and calciumChanpaisaeng, K., Teerapornpuntakit, J., Wongdee, K., Charoenphandhu, N.American Journal of Physiology - Cell Physiology 320(3), pp. C270-C278 March 2021 (Q1)Teerapornpuntakit, J.
17The sodium leak channel NALCN regulates cell excitability of pituitary endocrine cellsImpheng, H., Lemmers, C., Bouasse, M., Legros, C., Pakaprot, N., Guérineau, N.C., Lory, P., Monteil, A.FASEB Journal 35(5),e21400 01 13 January 2021
(Q1)
Impheng, H.
National
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1Proteomic analysis of cell-cell signaling alteration in rat frontal cortex following methamphetamine exposure.Janthueng P, Iamjan SA, Roytrakul S, Thanoi S, Nudmamud-Thanoi S.Naresuan Phayao Journal. 2021 Aug 20;14(2):18-29.Nudmamud-Thanoi S.
2Hippocampal proteomic changes in a rat model of depression induced by dexamethasone.Veerasakul S, Bandasak K, Janthueng P, Roytrakul S, Thanoi S, Nudmamud-Thanoi S.Naresuan Phayao Journal. 2021 Aug 20;14(2):3-17.Nudmamud-Thanoi S.
3Proteomic analysis of frontal cortex proteins in a rat model of depression induced by dexamethasone.Veerasakul S, Bandasak K, Janthueng P, Roytrakul S, Thanoi S, Nudmamud-Thanoi S.Naresuan Phayao Journal. 2021 Apr 30;14(1):3-15.Nudmamud-Thanoi S.
Antidepressant effects of γ-oryzanol combined with curcumin in dexamethasone-induced depressive-like behaviours in rats.Kesyou S, Nak-ung S, Veerasakul S, Tiyaboonchai W, Thanoi S, Nudmamud-Thanoi S.Naresuan Phayao Journal. 2021 Dec 1;14(3):3-13.Nudmamud-Thanoi S.
Proteomics analysis of rat testis reveals changes of proteins involving the signal transduction after methamphetamine exposure.Thongleart J, Kaewman P, Roytrakul S, Thanoi S, Nudmamud-Thanoi S.Naresuan Phayao Journal. 2021 Dec 1;14(3):14-25.Nudmamud-Thanoi S
Anti-Obesity of Dried Mulberry Fruit Powder in Mice Fed with High-Fat DietUsana Chatturong, Suriya Chaiwong, Watcharakorn Deetud, Kittiwoot To-on, Supaporn Puntheeranurak, Ekarin Chuleekorn, Rachanee Chanasong, Tanwarat Kajsongkram, Veerada Raksanoh, Kroekkiat Chinda, Phenphechaya Nadee and Krongkarn ChootipNaresuan University Journal: Science and Technology 2021; (29)2: 43-53 Ekarin Chuleekorn,Kroekkiat Chinda,Krongkarn Chootip
Genotoxicity Evaluation of Ethanolic Leaf Extract of Thai Perilla (Perilla frutescens (L.) Britt.) using Micronucleus Assay in V79 Cell LinePuchadapirom P, Suttajit M, Thongpraditchote S, Kitphati W, Tammasakchai AThai Journal of Pharmacology (2020);Dec;42(2):5-16.Tammasakchai A
Assessment of Effectiveness of Vinegar and Hydrogen Peroxide Based Herbicide Formulation Against Common Weeds in Thailand. Mahachai, P., Subsoontorn, P.Naresuan University Journal: Science and Technology. Volume 29 No. 3 (July - September 2021)Subsoontorn, P.
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ในปีการศึกษา 2564
ลำดับที่ชื่อสิ่งประดิษฐ์ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (สัดส่วนในผลงาน > 50%)
วันที่ออกหนังสือสำคัญ
1กรรมวิธีการเพิ่มสารกาบาในข้าวกล้องงอกรศ.ดร.สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน และรศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย5 ก.ค. 64
2สูตรตำรับฟิล์มเจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของสารอัลฟาแมงโกสตินรศ.ดร.วรี ติยะบุญชัย และ
ผศ.ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน
8 ก.ค. 64
3อุปกรณ์รองนอนสำหรับสัตว์ผศ.ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์1 พ.ย. 64
4เครื่องออกกำลังและวัดความแข็งแรงกล้ามเนื้อส่วนลำตัวดร.สุเมธ เหมะวัฒนะชัย และ ผศ.ดร.สะการะ ตัณโสภณ6 ม.ค. 65
5กรรมวิธีการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพกลุ่มสตีลบินจากรากลอยถั่วลิสงเพาะเลี้ยงรศ.ดร.อภินันท์ ลิ้มมงคล22 ก.พ.65