Publications 2561

ปีการศึกษา 2561
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
International
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1ฤทธิ์การต้านการอักเสบของมะละกอในหลอดทดลองและการออกซิเดชั่นของโปรตีน ในตับหนูวันวิสา ดีนิล และสะการะ
ตันโสภณ
การประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 พ.ค.2561 ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส เชียงใหม่สะการะ ตันโสภณ
2Tamarind seed coat extract reduces oxidative stress on hydrogen peroxide-induced HaCaT keratinocytesPinnak,N.,Intira Pethtubtin, Thanchanok Muangman, Prateep Warnnissorn & Netnaphis Warnnissornการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 5th current drug development international conference and the 3rd international conference on herbal and traditional medicine 2018 (CDD & HTM 2018)” 23-25 พฤษภาคม. หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: สงขลา. (หน้า 198-200).Netnaphis Warnnissorn
3The induction of antioxidant compound production in cadmium treated peanut hairy root culture.Pilaisangsuree, V., Kongbangkerd, A., Limmongkon, A.The 6th International Biochemistry and Molecular Biology conference. 20-22 June: Rayong Rayong, Thailand.Limmongkon, A.
4MOLECULAR AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF SESQUITERPENE SYNTHASE1 from Piper betle L.Aranyakanon, K., Buaruaeng, R., Kaewkhaw, T., Naree, P. & Choopayak, C.The 6th International Biochemistry and Molecular Biology (BMB). Chulalongkorn University, Rayong.Choopayak, C.
5Effects of Mangiferin on Cell Proliferation and Alkaline Phosphatase Activity of Human Fetal Osteoblast Cell LineBoonsuth, B., Thasana, N., & Kasekarn, W.The 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology: Networking in Molecular Biosciences Towards Creativity and Innovation. 20 – 22 June: Chulalongkorn University, Rayong (pp. 1-7).Kasekarn, W.
6Medical curriculum development for the pre-clinic medical students in Naresuan University, Phitsanulok.Mirasena S, Sukkasem M, Chusakul U, Jantaramanee N and Makanut S.Proceeding of An International Association for Medical Education (AMEE) Annual Conference. 25–29 August: Basel, Switzerland. (p 505-6)Mirasena S
National
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1Phylogenetic analysis of a strain of pigeonpox virus in Naresuan University.Somchai Saengamnatdej, Woraporn Namchan, Sasima Sukcharoenรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 11 ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2561Somchai Saengamnatdej
2การศึกษาชนิดราและยีสต์ในมูลนกบุกรุกในมหาวิทยาลัยนเรศวรฐิติพร อินทร์ต๊ะกอง, อนุสรา พวงศรี, ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ, อัญชลี ฐานวิสัย และ วาสนา ฉัตรดำรงรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา. 25-26 มกราคม 2561 หน้า 19-27อัญชลี ฐานวิสัย,วาสนา ฉัตรดำรง
3ผลของการห่อหุ้มชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยด้วยแอลจิเนตที่มีสารส่งเสริมการเจริญของพืชจากแบคทีเรียต่อการขยายพันธุ์ของเมล็ดพืชเทียมในสภาพปลอดเชื้อสุภัทรา คำหม่อง อภิชาติ ชิดบุรี นารีลักษณ์ นาแก้ว และ ศิริพรรณ สารินทร์รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา. 25-26 มกราคม 2561 หน้า 1199-1208.นารีลักษณ์ นาแก้ว , ศิริพรรณ สารินทร์
4การประเมินปริมาณการได้รับสัมผัสเชื้อ Staphylococcus aureus จากการบริโภค น้ำส้มคั้นสดในจังหวัดพิษณุโลกมุทิตา คณฑา อรอินทุ์ ประไชโย และ จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา. 25-26 มกราคม 2561 หน้า 61-70จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ
5ผลของการเติมสารส่งเสริมการเจริญของพืชจากแบคทีเรียในวัสดุปลูกต่อการเจริญของยอดกุหลาบหนูจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเปรมบุรี มโนเชี่ยวพินิจ อภิชาติ ชิดบุรี นารีลักษณ์ นาแก้ว และ ศิริพรรณ สารินทร์รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา. 25-26 มกราคม 2561 หน้า 1171-1182นารีลักษณ์ นาแก้ว , ศิริพรรณ สารินทร์
6การแพร่กระจายของเชื้อเอสเชอริเชียโคไลดื้อยาที่แยกได้จากแมลงวันหัวเขียวในพื้นที่ตลาด จังหวัดพิษณุโลกพีรพัฒน์ ปัญญาดี เพชรดา ทองเงิน คณิต อศัวเทพทวี อนงค์ คิดดี อรรถพล ตันไสว นพวรรณ บุญชู พรรณนิกา ฤตวริุฬห์รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 มีนาคม 2561 หน้า 687-695นพวรรณ บุญชู ,พรรณนิกา ฤตวริุฬห์
7การดื้อต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียในกลุ่ม Enterococci ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อม มูลสัตว์ และแมลงพาหะสุรเชษฐ์ สุวรรณ พรรณนิกา ฤตวิรุฤห์ สุภาพร ล้ำเลิศธนรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการประชุมทางวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 “วิทยาศาสตร์มุ่งนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 24-25 พฤษภาคม 2561. หน้า BI 386-BI 394พรรณนิกา ฤตวิรุฤห์ สุภาพร ล้ำเลิศธน
8ความหลากหลายของชนิดแมลงวันหัวเขียวในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเผ่าไทย จังหวัดพิษณุโลก ราชอาณาจักรไทยเกศรินทร์ ทิพย์เพ็ชร ณรงค์ จตุรัส สุกัญญา อ้อเผ่าพันธ์ ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์ สุภาพร ล้ำเลิศธน นพวรรณ บุญชูรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการประชุมทางวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 “วิทยาศาสตร์มุ่งนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 24-25 พฤษภาคม 2561. หน้า BI 386-BI 394ณรงค์ จตุรัส, สุกัญญา อ้อเผ่าพันธ์, สุภาพร ล้ำเลิศธน ,นพวรรณ บุญชู
9การวิเคราะห์เปรียบเทียบการแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอของกุ้งก้ามกรามเมื่อถูกกระตุ้นด้วย LPS รัตติกรณ์ ธรรมสอน, รัตน์สุดา ยะป้อม และอำนาจ เพชรรุ่งนภางานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4, 23 มีนาคม 2561 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก อำนาจ เพชรรุ่งนภา
10Antioxidant activity and cytotoxicity effect of mushroom extractsTatsanee Suteewan, Nunticha Somrit, Jongrak AttaratProceeding of The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 44). P.119-123.Jongrak Attarat
11การศึกษาสารสกัดรากยอบ้านต่อฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส.ดามรัศมน สุรางกูร, กมลวรรณ ศรีสวัสดิ์, ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล,อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์
และ ภรภัทร สาอางค์.
การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4: Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. 23 มีนาคม. ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : พิษณุโลก. (หน้า 383-388).ดามรัศมน สุรางกูร
12การพัฒนาวิธีการกระตุ้นการงอกของเมล็ดวัชพืชบริเวณนาข้าวกชกร อรัญญกานนท์, ปราณี นางงาม และ ชนนิษฏ์ ชูพยัคฆ์.งานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14. มหาวิทยาลัยนเรศวร: พิษณุโลกชนนิษฏ์ ชูพยัคฆ์.
13The development of latent fingerprints on the sticky side of black tape by turmeric extract.Ananthaya In-on, Phichalak Rukphan, Chayaphon Sriphannam, Krit tantanarat, Saisiri Mirasena.The 8th SCiUS Forum 2018. 2-5 May: Prince Songkla University Pattani Campus, Pattani. (p 42-45)Chayaphon Sriphannam, Krit tantanarat, Saisiri Mirasena.
14The efficacy of coloered local plants as gel electrophoresis technique.Punkamporn Puangdee, Nutnaree Buakaewtes, Krit tantanarat, Chayaphon Sriphannam, Saisiri Mirasena.The 8th SCiUS Forum 2018. 2-5 May: Prince Songkla University Pattani Campus, Pattani. (p 83-85).Krit tantanarat, Chayaphon Sriphannam, Saisiri Mirasena.
15การศึกษาสมบัติพืชสมุนไพรในการติดตามสภาวะกรดเบสของ Lactobacillus sp.พรรณพร ไชยโย, ศะศิกานต์ เดียวสุรินทร์, ชยพล ศรีพันนาม, สายศิริ มีระเสน, กฤษณ์ ตันตนะรัตน์.The 8th SCiUS Forum 2018. 2-5 May: Prince Songkla University Pattani Campus, Pattani. (p 50-53).ชยพล ศรีพันนาม, สายศิริ มีระเสน, กฤษณ์ ตันตนะรัตน์.
ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)
International
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1Neuroprotective effect of Asparagus racemosus root extract via the enhancement of brain-derived neurotrophic factor and estrogen receptor in ovariectomized ratsLalert, L., Kruevaisayawan, H., Amatyakul, P., Ingkaninan, K., Khongsombat, O.Journal of Ethnopharmacology
225, pp. 336-341. 2018
(IF 3.115) (Q1)
ISI, Scopus
Khongsombat, O.,Kruevaisayawan, H.
2Gabaergic alterations in the rat testis after methamphetamine exposureKaewman, P., Nudmamud-Thanoi, S., Thanoi, S.International Journal of Medical Sciences. 15(12), pp. 1349-1354. 2018
(IF 2.399) (Q2)
ISI, Scopus
Nudmamud-Thanoi, S.
3Recovery effect of pre-germinated brown rice on the changes of sperm quality, testicular structure and androgen receptor expression in a rat model of drug addictionThanoi, S., Roboon, J., Nudmamud-Thanoi, S.International Journal of Medical Sciences. 15(9), pp. 921-928. 2018
(IF 2.399) (Q2)
ISI, Scopus
Nudmamud-Thanoi, S.
4Genetic variation of GRIA3 gene is associated with vulnerability to methamphetamine dependence and its associated psychosis.Iamjan, S.-A., Thanoi, S., Watiktinkorn, P., Reynolds, G.P., Nudmamud-Thanoi, S.Journal of Psychopharmacology.
32(3), pp. 309-315. 2018
(IF 4.738) (Q1)
ISI, Scopus
Nudmamud-Thanoi, S.
5Methamphetamine toxicity-induced calcineurin activation, nuclear translocation of nuclear factor of activated T-cells and elevation of cyclooxygenase 2 levels are averted by calpastatin overexpression in neuroblastoma SH-SY5Y cells.Chetsawang, J., Nudmamud-Thanoi, S., Phonchai, R., (...), Govitrapong, P., Chetsawang, B.NeuroToxicology. 67, pp. 287-295. 2018
(IF 3.263) (Q2)
ISI, Scopus
Nudmamud-Thanoi, S.
6Distinct hormonal regulation of two types of sexual dimorphism in submandibular gland of miceYamamoto, M., Nakata, H., Kumchantuek, T., Adhapanyawanich, K., Iseki, S.Cell and Tissue Research
371(2), pp. 261-272
(IF 3.043) (Q1)
ISI, Scopus
Kumchantuek, T
7Copy number variation analysis and targeted NGS in 77 families with suspected Lynch syndrome reveals novel potential causative genesKayser, K., Degenhardt, F., Holzapfel, S., Horpaopan, S. , Aretz, S., Steinke-Lange, V.International Journal of Cancer
143(11), pp. 2800-2813. 2018
(IF 7.360) (Q1)
ISI, Scopus
Horpaopan, S.
8Expression and localization of phosphodiesterase 2A in the submandibular gland of miceAdthapanyawanich, K., Nakata, H., Iseki, S.Archives of Oral Biology
90, pp. 91-99. 2018
(IF 1.663) (Q1)
ISI, Scopus
Adthapanyawanich, K.
9Risk factors for gastrointestinal colonization and acquisition of carbapenem-resistant gram-negative bacteria among patients in intensive care units in ThailandKiddee, A., Assawatheptawee, K., Na-udom, A., (...), Walsh, T.R., Niumsup, P.R.Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2018,
62(8),e00341-18
(IF 4.255) (Q1)
ISI, Scopus
Niumsup, P.R.
10Occurrence of extended spectrum β-lactamase and AmpC genes among multidrug-resistant Escherichia coli and emergence of ST131 from poultry meat in ThailandTansawai, U., Sanguansermsri, D., Na-udom, A., Walsh, T.R., Niumsup, P.R.Food Control. 2018,84, pp. 159-164
(IF 3.496) (Q1)
ISI, Scopus
Sanguansermsri, D., Niumsup, P.R.
11Prevalence and risk factors for intestinal carriage of CTX-M-type ESBLs in Enterobacteriaceae from a Thai communityNiumsup, P.R., Tansawai, U., Na-udom, A., (...), Lamlertthon, S., Walsh, T.R.European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 2018, 37(1), pp. 69-75
(IF 2.727) (Q1)
ISI, Scopus
Niumsup, P.R.
12Species composition and nocturnal activity of phlebotomine sand flies (Diptera: Psychodidae) inhabiting a limestone cave in ThailandJaturas, N., Vitta, A., Samung, Y., Apiwathnasorn, C., Polseela, R.Journal of Vector Ecology. 2018,
43(1), pp. 52-58
(IF 1.473) (Q2)
ISI, Scopus
Jaturas, N., Vitta, A., Polseela, R.
13Revision of Bruchomyiinae (Diptera, Psychodidae) of the Oriental Region, with description of a new genus and species and discussion of putative male/female antagonistic coevolutionPolseela, R. Wagner, R., Mikalsen Kvifte, G., Rulik, B., Apiwathnasorn, C.Insect Systematics & Evolution. 2018, DOI 10.1163/1876312X-00002183.
(IF 1.300) (Q2).
ISI, Scopus
Polseela, R.
14Identification of entomopathogenic nematodes and symbiotic bacteria from Nam Nao National Park in Thailand and larvicidal activity of symbiotic bacteria against Aedes aegypti and Aedes albopictusYooyangket, T., Muangpat, P., Polseela, R., (...), Thanwisai, A., Vitta, A.PLoS ONE. 2018, 13(4),e0195681
(IF 2.766) (Q1)
ISI, Scopus
Thanwisai, A., Vitta, A.
15Larvicidal activity of Xenorhabdus and Photorhabdus bacteria against Aedes aegypti and Aedes albopictusVitta, A., Thimpoo, P., Meesil, W., (...), Tandhavanant, S., Thanwisai, A.Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 2018, 7(1), pp. 31-36
(IF 1.634) (Q2)
ISI, Scopus
Vitta, A., Thanwisai, A.
Larvicidal efficacy of crude and fractionated extracts of Dracaena loureiri Gagnep against Aedes aegypti, Aedes albopictus, Culex quinquefasciatus, and Anopheles minimus mosquito vectorsThongwat, D., Chokchaisiri, R., Ganranoo, L., Bunchu, N.Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 2018, 8(5), pp. 273-278
(IF 1.634) (Q2)
ISI, Scopus
Thongwat, D., Bunchu, N.
Ethyl rosmarinate inhibits lipopolysaccharide-induced nitric oxide and prostaglandin E2 production in alveolar macrophagesThammason, H., Khetkam, P., Pabuprapap, W., Suksamrarn, A., Kunthalert, D.European Journal of Pharmacology. 2018, 824, pp. 17-23
(IF 2.896) (Q1)
ISI, Scopus
Kunthalert, D.
Potential risk of a liver fluke Opisthorchis viverrini infection brought by immigrants from prevalent areas: A case study in the lower Northern ThailandPumidonming, W., Katahira, H., Igarashi, M., (...), Abdelbaset, A.E., Sangkaeo, K.Acta Tropica. 2018, 178, pp. 213-218
(IF 2.218) (Q1)
ISI, Scopus
Pumidonming, W.
Prevalence of Toxoplasma gondii and other intestinal parasites in cats in Tokachi sub-prefecture, Japan.Salman, D., Pumidonming, W., Oohashi, E., Igarashi, M.Journal of Veterinary Medical Science. 2018, 80(6), pp. 960-967
(IF 0.803) (Q2)
ISI, Scopus
Pumidonming, W.
Acquisition and transfer of antibiotic resistance genes in association with conjugative plasmid or class 1 integrons of Acinetobacter baumanniiLeungtongkam, U., Thummeepak, R., Tasanapak, K., Sitthisak, S.PLoS ONE. 2018, 13(12), e0208468
(IF 2.766) (Q1)
ISI, Scopus
Sitthisak, S.
Dissemination of blaOXA-23 , blaOXA-24 , blaOXA-58 , and blaNDM-1 Genes of Acinetobacter baumannii Isolates from Four Tertiary Hospitals in ThailandLeungtongkam, U., Thummeepak, R., Wongprachan, S., (...), Chantratita, N., Sitthisak, S.Microbial Drug Resistance. 2018, 24(1), pp. 55-62
(IF 2.529) (Q1)
ISI, Scopus
Sitthisak, S.
Molecular Characteristics of Methicillin-Resistant Staphylococci Clinical Isolates from a Tertiary Hospital in Northern ThailandKitti, T., Seng, R., Saiprom, N., (...), Boonlao, C., Sitthisak, S.Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology. 2018,8457012
(IF 1.373) (Q3)
ISI, Scopus
Sitthisak, S.
Chemical Compositions and Biological Properties of Essential Oils From Zanthoxylum Rhetsa (ROXB.) DC and Zanthoxylum Limonella AlstonWongkattiya, N., Akekawatchai, C., Sanguansermsri, P., Hamilton Fraser, I., Pratoomsoot, C., Sanguansermsri, D.African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines 15(2):12 · February 2018
(IF 0.39) (Q2)
ISI, Scopus
Sanguansermsri, D.
Seed phytochemicals shape the community structures of cultivable actinobacteria-inhabiting plant interiors of Thai pigmented riceNakaew, N., Sungthong, R.MicrobiologyOpen. 2018,
7(4),e00591
(IF 2.682) (Q2)
ISI, Scopus
Nakaew, N.
Selected signalling proteins recruited to the T-cell receptor–CD3 complexNgoenkam, J., Schamel, W.W., Pongcharoen, S.Immunology. 2018, 153(1), pp. 42-50
(IF 2.552) (Q2)
ISI, Scopus
Ngoenkam, J
ANTIBIOGRAM, ANTIBIOTIC AND DISINFECTANT RESISTANCE GENES, BIOFILM-PRODUCING AND -ASSOCIATED GENES, AND GENOTYPE OF METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS CLINICAL ISOLATES FROM NORTHERN THAILANDSeng, R., Kitti, T., Thummeepak, R., Siriprayong, A., Phukao, T., Kongthai, P., Jindayok, T., Ketwong, K Boonlao, C., Sitthisak, S SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH. NOV 2018, 49(6) : 1060-1071
(Q3)
ISI, Scopus
Sitthisak, S
Rapid green synthesis of silver nanoparticles and evaluation of their properties for oral disease therapySuwannakul, S., Wacharanad, S., Chaibenjawong, P.Songklanakarin Journal of Science and Technology
40(4), pp. 831-839
(IF 0.25) (Q3)
ISI, Scopus
Chaibenjawong, P.
New insights from Thailand into the maternal genetic history of Mainland Southeast AsiaKutanan, W., Kampuansai, J., Brunelli, A., Ghirotto, S., Pittayaporn, P., Ruangchai, S., Schröder, R., Macholdt, E., Srikummool, M., Kangwanpong, D., Hübner, A., Arias, L., Stoneking, M.European Journal of Human Genetics. 2018, 26(6), pp. 898-911
(IF 2.022) (Q1)
ISI, Scopus
Enhanced VEGF expression in hair follicle dermal papilla cells by Centella asiatica linn.Saansoomchai, P., Limmongkon, A., Surangkul, D., Chewonarin, T., Srikummool, M.Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. 2018,
17(1), pp. 25-37
(IF 0.041) (Q3)
ISI, Scopus
Limmongkon, A.
Effects of brown rice and germinated brown rice extracts from Thai rice cultivars (PL2 and KDML105) on adipogenic, adipocytokine, and antioxidant genes in 3T3-L1 adipocytesBulanawichit, W., Kirdin, T., Boonsong, T.Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. 2018,
17(2), pp. 79-96
(IF 0.041) (Q3)
ISI, Scopus
Boonsong, T.
Decreased DNA methylation of a CpG site in the HBAP1 gene in plasma DNA from pregnant womenPangeson, T., Sanguansermsri, T., Mahingsa, K., Sanguansermsri, P.PLoS ONE. 2018, 13(5), e0198165
(IF 2.766) (Q1)
ISI, Scopus
Sanguansermsri, P.
An aberrantly spliced isoform of anterior gradient-2, AGR2vH promotes migration and invasion of cholangiocarcinoma cellYosudjai, J., Inpad, C., Chomwong, S., (...), Jirawatnotai, S., Kaewkong, W.Biomedicine and Pharmacotherapy. 2018, 107, pp. 109-116
(IF 3.743) (Q1)
ISI, Scopus
Kaewkong, W.
Suppressed de novo lipogenesis by plasma membrane citrate transporter inhibitor promotes apoptosis in HepG2 cellsPhokrai, P., Poolsri, W.-A., Suwankulanan, S., (...), Richert, L., Srisawang, P.FEBS Open Bio. 2018, 8(6), pp. 986-1000
(IF 4.530) (Q2)
ISI, Scopus
LC-MS/MS profiles and interrelationships between the anti-inflammatory activity, total phenolic content and antioxidant potential of Kalasin 2 cultivar peanut sprout crude extractLimmongkon, A., Nopprang, P., Chaikeandee, P., (...), Wongshaya, P., Pilaisangsuree, V.Food Chemistry. 2018,
239, pp. 569-578
(IF 5.399) (Q1)
ISI, Scopus
Limmongkon, A.
Enhancement of stilbene compounds and anti-inflammatory activity of methyl jasmonate and cyclodextrin elicited peanut hairy root culturePilaisangsuree, V., Somboon, T., Tonglairoum, P., (...), Kongbangkerd, A., Limmongkon, A.Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 2018, 132(1), pp. 165-179
(IF 2.004) (Q1)
ISI, Scopus
Limmongkon, A.
Comparative proteomic analysis of hepatopancreas in Macrobrachium rosenbergii responded to Poly (I:C)Saray, P., Roytrakul, S., Pangeson, T., Phetrungnapha, A.Fish and Shellfish Immunology. 2018, 75, pp. 164-171
(IF 3.298) (Q1)
ISI, Scopus
Phetrungnapha, A.
Suppressed de novo lipogenesis by plasma membrane citrate transporter inhibitor promotes apoptosis in HepG2 cellsPhokrai, P., Poolsri, W., Suwankulanan, S., Phakdeeto, N., Kaewkong, W., Pekthong, D., Richert, L., Srisawang, P.FEBS Open Bio. 2018,
8(6), pp. 986-1000
(IF 4.530) (Q2)
ISI, Scopus
Kaewkong, W.
Serum Proteomics Identifies Candidate Proteins Respond to Avian Tuberculosis in Thai Domestic Duck (Anas platyrhynchos Domestica)Inpad, C., Singjam, S., Thipbanjong, P., Inprom, P., Suwanmanee, G., Kaewkong, W.Journal of Animal and Veterinary Advances. 2018, 17(6) : 122-126.
(IF 0.390) (Q4)
ISI, Scopus
Kaewkong, W.
Extract of Aquilaria crassna leaves and mangiferin are vasodilators while showing no cytotoxicityWisutthathum, S., Kamkaew, N., Inchan, A., Chatturong, U., Urooj Paracha, T., Ingkaninan, K., Wongwad, E., Chootip, K.Journal of Traditional and Complementary Medicine. 2018, 1-6
(Q1)
ISI, Scopus
Chootip, K.
Ginger Extract and [6]-Gingerol Inhibit Contraction of Rat Entire Small IntestineChatturong, U., Kajsongkram, T., Tunsophon, S., Chanasong, R., Chootip, K.Journal of Evidence-Based Integrative Medicine. 2018, 23
(Q2)
ISI, Scopus
Chootip, K.
Eulophia macrobulbon extract relaxes rat isolated pulmonary artery and protects against monocrotaline-induced pulmonary arterial hypertensionWisutthathum, S., Demougeot, C., Totoson, P., (...), Temkitthawon, P., Chootip, K.Phytomedicine. 2018, 50, pp. 157-165
(IF 4.180) (Q1)
ISI, Scopus
Chootip, K.
Cellulite Reduction by Modified Thai Herbal Compresses; A Randomized Double-Blind TrialNgamdokmai, N., Waranuch, N., Chootip, K., (...), Scholfield, C.N., Ingkaninan, K.Journal of Evidence-Based Integrative Medicine. 2018, 23
(Q2)
ISI, Scopus
Chootip, K.
Vasorelaxant and hypotensive effects of an ethanolic extract of Eulophia macrobulbon and its main compound 1-(4'-hydroxybenzyl)-4,8-dimethoxyphenanthrene-2,7-diolWisutthathum, S., Chootip, K., Martin, H., (...), Totoson, P., Demougeot, C.Frontiers in Pharmacology. 2018, 9(MAY),484
(IF 3.845) (Q1)
ISI, Scopus
Chootip, K
Acute toxicity and teratogenicity of α-mangostin in zebrafish embryosKittipaspallop, W., Taepavarapruk, P., Chanchao, C., Pimtong, W.Experimental Biology and Medicine. 2018, 243(15-16), pp. 1212-1219
(IF 3.005) (Q2)
ISI, Scopus
Taepavarapruk, P.
Phosphodiesterase 5 Inhibitors from Derris scandensChaichamnong, N., Temkitthawon, P., Khorana, N., (...), Suksamrarn, A., Ingkaninan, K.Planta Medica. 2018, 84(15), pp. 1134-1140
(IF 2.494) (Q2)
ISI, Scopus
Aphrodisiac Activity of Eulophia macrobulbon Extract on Erectile Dysfunction in Male Aged RatsPreedapirom, W., Changwichit, K., Srisawang, P., Ingkaninan, K., Taepavarapruk, P.BioMed Research International
2018, 6217029
(IF 2.583) (Q2)
ISI, Scopus
Taepavarapruk, P.
Inhibitory effects of Tabernaemontana divaricata root extract on oxidative stress and neuronal loss induced by amyloid β25 –35 peptide in miceKhongsombat, O., nakdook, W., ingkaninan, K.Journal of Traditional and Complementary Medicine. 2018, 8(1), pp. 184-189
(Q1)
ISI, Scopus
Khongsombat, O.
Suppressed de novo lipogenesis by plasma membrane citrate transporter inhibitor promotes apoptosis in HepG2 cellsPhokrai, P., Poolsri, W.-A., Suwankulanan, S., (...), Richert, L., Srisawang, P.FEBS Open Bio. 2018, 8(6), pp. 986-1000
(IF 4.530) (Q2)
ISI, Scopus
Epistructured catechins, EGCG and EC facilitate apoptosis induction through targeting de novo lipogenesis pathway in HepG2 cellsKhiewkamrop, P., Phunsomboon, P., Richert, L., Pekthong, D., Srisawang, P.Cancer Cell International. 2018, 18(1),46
(IF 3.960) (Q2)
ISI, Scopus
Aphrodisiac Activity of Eulophia macrobulbon Extract on Erectile Dysfunction in Male Aged RatsPreedapirom, W., Changwichit, K., Srisawang, P., Ingkaninan, K., Taepavarapruk, P.BioMed Research International
2018, 6217029
(IF 2.583) (Q2)
ISI, Scopus
Taepavarapruk, P.
Combination of Mitochondrial and Plasma Membrane Citrate Transporter Inhibitors Inhibits de Novo Lipogenesis Pathway and Triggers Apoptosis in Hepatocellular Carcinoma CellsPoolsri, W.-A., Phokrai, P., Suwankulanan, S., (...), Pongcharoen, S., Srisawang, P.BioMed Research International
2018, 3683026
(IF 2.583) (Q2)
ISI, Scopus
Naringin ameliorates endothelial dysfunction in fructose-fed ratsMalakul, W., Pengnet, S., Kumchoom, C., Tunsophon, S.Experimental and Therapeutic Medicine. 2018, 15(3), pp. 3140-3146
(IF 3.005) (Q2)
ISI, Scopus
Malakul, W.,Tunsophon, S.
Soluble adenylyl cyclase: A novel player in cardiac hypertrophy induced by isoprenaline or pressure overloadSchirmer, I., Bualeong, T., Budde, H., (...), Ladilov, Y., Jaquet, K.PLoS ONE. 2018, 13(2), e0192322
(IF 2.766) (Q1)
ISI, Scopus
Bualeong, T.
Protective effect of wax apple (Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M. Perry) against streptozotocin-induced pancreatic ß-cell damage in diabetic ratsKhamchan, A., Paseephol, T., Hanchang, W.Biomedicine and Pharmacotherapy. 2018, 108, pp. 634-645
(IF 3.743) (Q1)
ISI, Scopus
Hanchang, W.
Previous Adolescent Pregnancy and Breastfeeding Does Not Negatively Affect Bone Mineral Density at the Age of Peak Bone MassTeerapornpuntakit, J., Chanprapaph, P., Charoenphandhu, N.Breastfeeding Medicine
13(7), pp. 500-505.
(IF 1.521) (Q2)
ISI, Scopus
Effects of Vagal Nerve Stimulation on Ganglionated Plexi Nerve Activity and Ventricular Rate in Ambulatory Dogs With Persistent Atrial FibrillationJiang, Z., Zhao, Y., Tsai, W.-C., Yuan, Y., Chinda, K., Tan, J., Onkka, P., Shen, C., Chen, L.S., Fishbein, M.C., Lin, S.-F., Chen, P.-S., Everett, T.H.JACC: Clinical Electrophysiology. 2018,
4(8), pp. 1106-1114
(Q1)
ISI, Scopus
Chinda, K.
Non-coding RNAs as therapeutic targets for preventing myocardial ischemia-reperfusion injuryOng, S.-B., Katwadi, K., Kwek, X.-Y., Ismail, N.I., Chinda, K., Ong, S.-G., Hausenloy, D.J. Expert Opinion on Therapeutic Targets. 2018,
22(3), pp. 247-261
(IF 4.598) (Q1)
ISI, Scopus
Chinda, K.
The role of redox dysregulation in the inflammatory response to acute myocardial ischaemia-reperfusion injury-adding fuel to the fireHernández-Reséndiz, S., Chinda, K., Ong, S.-B., (...), Zazueta, C., Hausenloy, D.J.Current Medicinal Chemistry. 2018, 25(11), pp. 1275-1293
(IF 3.469) (Q1)
ISI, Scopus
Chinda, K.
Impact of in vitro digestion phases on antioxidant properties of monascal waxy corn from 2-step fermentationKraboun, K., Phanumong, P., Tochampa, W.,
Jittrepotch, N., Rojsuntornkitti, K., Chatdamrong, W., Kongbangkerd, T.
Journal of microbiology, biotechnology and food sciences 7(5):454-456 DOI: 10.15414/jmbfs.2018.7.5.454-456
(IF 0.29) (Q4)
ISI, Scopus
Chatdamrong, W.
Survey of forensically-relevant fly species in Chiang Mai, Northern Thailand.Sukontason, L.K., Samerjai, C., Sanit, S., Klong-klaew, T.,
Limsopatham, K., Sontigun, N., Suwannayod, S.,
Kurahashi, H., Bunchu, N., Chaiwong, T., Moophayak, K.,
Tomberlin, K. J., Sukontason, K.
Southeast Asian J Trop Med Public Health. Vol 49 No. 4 July 2018
(Q3)
ISI, Scopus
Bunchu, N.
Antioxidant Anti-Cancer and Antimicrobial Activities of Ethanol Pandanus amaryllifolius Roxb. leaf extract (In Vitro) - A potential medical applicationSuwannakul, S.,Chaibenjawong, P., Suwannakul, S.Journal of International Dental and Medical Research. 2018, 11(2).
(IF 0.22) (Q3)
ISI, Scopus
Chaibenjawong, P.
National
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1Correlation between Serotonin Receptor 5HT3A and Serotonin Transporter Expression in the Gastric Glands and Symptoms of Patients with Functional Dyspepsia Kaewklin K, Chonsungnoen W, Nudmamud-Thanoi S and Thanoi S.Chula Med J. May – June 2018, 62(3) : 499-510 Nudmamud-Thanoi S
2Abnormalities of liver cells in streptozotocin induced diabetic rats.Thongleart J, Nakaung S, Nudmamud-Thanoi S and Thanoi S.Chula Med J. May – June 2018, 62(3) : 490-498Nudmamud-Thanoi S
3Shotgun proteomics analysis of protein responding to methamphetamine addiction in rat cerebellum. Ritsayong O, Iamjan S, Roytrakul S, Thanoi S and Nudmamud-Thanoi S.Chula Med J. May – June 2018, 62(3) : 511-524Nudmamud-Thanoi S.
4Histological assessment of liver cell in Methamphetamine-induced rats.Janthueng P, Iamjan S, Nudmamud-Thanoi S and Thanoi S.Chula Med J. May – June 2018, 62(3) : 555-564Nudmamud-Thanoi S
5The effects of Germinated Black Glutinous Rice on Antioxidant Defense and Lipid Peroxidation in Male Aged RatsBoonsong, T., Khongsombat, O.Thai Journal of Pharmacology. 2018, 40(2) : 5-13.Khongsombat, O. Boonsong, T.
6Supplementation of Freezing Medium with Alpha-Mangostin Improves Human Sperm Quality after Cryopreservation Kokmas, W., Kruevaisayawan, H., Amatyakul, P., Khongsombat, O.Thai Journal of Pharmacology. 2018, 40(2) : 5-13.Kruevaisayawan, H., Khongsombat, O.
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ในปีการศึกษา 2565
ลำดับที่ชื่อสิ่งประดิษฐ์ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (สัดส่วนในผลงาน > 50%)
วันที่ออกหนังสือสำคัญ
1อุปกรณ์สำหรับบันทึกและประเมินการเดินแบบสามมิติดร.สุเมธ เหมะวัฒนะชัย และ ผศ.ดร.สะการะ ตัณโสภณ3 ธ.ค. 61
2เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติดร.สุเมธ เหมะวัฒนะชัย และ ผศ.ดร.สะการะ ตัณโสภณ3 ต.ค. 61
3สูตรสมุนไพรสำหรับลดเซลลูไลท์รศ.ดร.เนติ วระนุช และ รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์9 ต.ค. 61
4กรรมวิธีการผลิตสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในรากลอยถั่วลิสงเพาะเลี้ยงผศ.ดร.อภินันท์ ลิ้มมงคล2 ส.ค. 61
5ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าเวลากลางคืนผสมผสานสกัดจากรังไหมรศ.ดร.เนติ วระนุช และ
ผศ.ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน
2 ส.ค. 61
6ซีรั่มบำรุงผิวรอบดวงตาผสมผสานสกัดจากรังไหมรศ.ดร.เนติ วระนุช และ
ผศ.ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน
2 ส.ค. 61
7ผลิตภัณฑ์หน้ากากบำรุงผิวหน้าผสมสารสกัดจากรังไหมรศ.ดร.เนติ วระนุช และ
ผศ.ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน
2 ส.ค. 61
8โลชั่นบำรุงผิวหน้าผสมสารสกัดจากรังไหมรศ.ดร.เนติ วระนุช และ
ผศ.ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน
2 ส.ค. 61