หน้าแรก

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลนักวิจัย
Congratulations to Researchers
Congratulations to Graduate
Activities
News
Active MOU with NU & Collaborations
Researchers : Anatomy Department
Researchers : Biochemistry Department
Researchers : Microbiology & Parasitology Department
Researchers : Physiology Department

Congratulations to Dr.Natthawut Charoenphon, D.D.S Published in International Journal on SCOPUS

Congratulations to Dr.Nat ...

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อชิรญา ธรรมศักดิ์ชัย อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขอแสดงความยินดีกับ🎉 👩ผศ.ด ...

ขอแสดงความยินดีและขอแนะนำทีมผู้บริหารระดับรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอรกช สิมานุรักษ์ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาสรีรวิทยา

Congratulations to Miss O ...

ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.ดลฤดี สงวนเสริมศรี และ รศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี