หน้าแรก

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลนักวิจัย
Congratulations to Researchers
Congratulations to Graduate
Activities
News
Active MOU with NU & Collaborations
Researchers : Anatomy Department
Researchers : Biochemistry Department
Researchers : Microbiology & Parasitology Department
Researchers : Physiology Department

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทนพ.ณัฐวุฒิ เจริญผล อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มห ...

Congratulations to Assoc.Prof.Dr.Donruedee Sanguansermsri

Congratulations to ดร.ทนพ.ณัฐวุฒิ เจริญผล และคณะวิจัย

Congratulations to Assoc.Prof.Dr.Duangkamol Kunthalert

Congratulations to Assoc. ...

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวภัทรภร ชัยศุภสกุล นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Congratulations to Miss P ...