Publications 2562

ปีการศึกษา 2562
ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)
International : Journal of Anatomy Department
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1Changes in sperm quality and testicular structure in a rat model of type 1 diabetes. Nak-Ung, S., Nakprom, N., Maneengam, C., Nudmamud-Thanoi, S., Thanoi, S.Asian Biomedicine. Volume 12, Issue 4, 25 September 2019, Pages 141-147.
(IF 0.118) (Q3)
ISI, Scopus
Nudmamud-Thanoi, S.
2Association of SLC1A2 and SLC17A7 polymorphisms with major depressive disorder in a Thai population.Thaweethee, B., Suttajit, S., Thanoi, S., Dalton, C.F., Reynolds, G.P., Nudmamud-Thanoi, S.Asian Biomedicine. Volume 12, Issue 3, 20 September 2019, Pages 131-138.
(IF 0.118) (Q3)
ISI, Scopus
Nudmamud-Thanoi, S.
3Pharmacogenetics of drug dependence: Polymorphisms of genes involved in GABA neurotransmission.Nudmamud-Thanoi, S., Veerasakul, S., Thanoi, S.Neuroscience Letters.
2019, Article number 134463 (IF 2.173) (Q3)
ISI, Scopus
Nudmamud-Thanoi, S.
4Association study of the functional Catechol-OMethyltranferase (COMT) Val158Met polymorphism on executive cognitive function in a Thai sample.Khanthiyong, B., Thanoi, S., Reynolds, G.P., Nudmamud-Thanoi, S.International Journal of Medical Sciences. Volume 16, Issue 11, 2019, Pages 1461-1465.
(IF 2.333) (Q2)
ISI, Scopus
Nudmamud-Thanoi, S.
5Pharmacogenetics of drug dependence: Polymorphisms of genes involved in glutamate neurotransmission.Nudmamud-Thanoi, S., Iamjan, S.-A., Kerdsan-Phusan, W., Thanoi, SNeuroscience Letters. 2019.
(IF 2.173) (Q3)
ISI, Scopus
Nudmamud-Thanoi, S.
6Parvalbumin promoter methylation altered in major depressive disorder.Thaweethee-Sukjai, B., Suttajit, S., Thanoi, S., Dalton, C.F., Reynolds, G.P., Nudmamud-Thanoi, S.International Journal of Medical Sciences. Volume 16, Issue 9, 2019, Pages 1207-1214.
(IF 2.333) (Q2)
ISI, Scopus
Nudmamud-Thanoi, S.
7Detection of Trypanosoma spp. In Bandicota indica from the Thai-Myanmar border area, Mae Sot District Tak Province, Thailand.Molee, P., Sakulsak, N., Saengamnatdej, S.Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. Volume 12, Issue 10, 1 October 2019, Pages 457-462.
(IF 1.772) (Q2)
ISI, Scopus
Sakulsak, N.
8ARID1A knockdown triggers epithelial-mesenchymal transition and carcinogenesis features of renal cells: Role in renal cell carcinoma.Somsuan, K., Peerapen, P., Boonmark, W., Plumworasawat, S., Samol, R., Sakulsak, N., Thongboonkerd, V.FASEB Journal. Volume 33, Issue 11, 2019, Pages 12226-12239.
(IF 5.391) (Q1)
ISI, Scopus
Sakulsak, N.
9Increased DMT-1 expression in placentas of women living in high-Cd-contaminated areas of Thailand.Somsuan, K., Phuapittayalert, L., Srithongchai, Y., Sonthi, P., Supanpaiboon, W., Hipkaeo, W., Sakulsak, N.Environmental Science and Pollution Research. Volume 26, Issue 1, 1 January 2019, Pages 141-151.
(IF 2.914) (Q1)
ISI, Scopus
Supanpaiboon, W., Sakulsak, N.
10Heterozygosity mapping for human dominant trait variants.Imai-Okazaki, A., Li, Y., Horpaopan, S., Riazalhosseini, Y., Garshasbi, M., Mosse, Y.P., Zhang, D., Schrauwen, I., Sharma, A., Fann, C.S.J., Leal, S.M., Lathrop, M., Ott, J.Human Mutation. Volume 40, Issue 7, July 2019, Pages 996-1004.
(IF 4.453) (Q1)
ISI, Scopus
Horpaopan, S.
11Sirtuin Family Members Selectively Regulate Autophagy in Osteosarcoma and Mesothelioma Cells in Response to Cellular Stress.Garva, R., Thepmalee, C., Yasamut, U., Sudsaward, S., Guazzelli, A., Rajendran, R., Tongmuang, N., Khunchai, S., Meysami, P., Limjindaporn, T.h, Yenchitsomanus, P.-T., Mutti, L., Krstic-Demonacos, M.Frontiers in Oncology.
Volume 9, 24 September 2019, Article number 949.
(IF 4.137) (Q1)
ISI, Scopus
Khunchai, S.
12Quantitative characterization of rodent feto-placental vasculature morphology in micro-computed tomography images.Tongpob, Y. Xia, S., Wyrwoll, C., Mehnert, A.Computer Methods and Programs in Biomedicine.
Volume 179, October 2019, Article number 104984.
(IF 3.424) (Q2)
ISI, Scopus
Tongpob, Y
13A scorpion venom peptide derivative BmKn-22 with potent antibiofilm activity against Pseudomonas aeruginosa.Teerapo, K.a, Roytrakul, S.b, Sistayanarain, A.a, Kunthalert, D.PLoS ONE. Volume 14, Issue 6, June 2019, Article number e0218479.
(IF 2.766) (Q1)
ISI, Scopus
Sistayanarain, A.a, Kunthalert, D.
14Development Of V6-16S DNA probe-hybridization as a rapid method for detecting bacterial pathogens in blood culture samples.Mahayotha, A., Paveenkittiporn, W., Wangroongsarb, P., Surit, P., Sumpradit, T.Internet Journal of Microbiology. Volume 16, Issue 1, 2019, Pages 1-10.
(IF 0.24) (Q4)
ISI, Scopus
Sumpradit, T. Surit, P.
15Progress in microbial remediation of antibiotic-residue contaminated environment.Wu, Y., Feng, P., Li, R., Chen, X., Li, X., Sumpradit, T., Liu, P.Sheng wu gong cheng xue bao = Chinese journal of biotechnology. 35(11), pp. 2133-2150, 25 November 2019
(IF .050) (Q4)
ISI, Scopus
Sumpradit, T.
16Thin layer chromatography-bioautography assay for antibacterial compounds from streptomyces sp. TBRC 8912, a newly isolated actinomycin D producer.Jumpathong, J., Nuengchamnong, N., Masin, K., Nakaew, N., Suphrom, N.Chiang Mai Journal of Science.
Volume 46, Issue 5, 2019, Pages 839-849.
(IF 0.342) (Q4)
ISI, Scopus
Nakaew, N.
17Bioactivities and genome insights of a thermotolerant antibiotics-producing Streptomyces sp. TM32 reveal its potentials for novel drug discovery.Nakaew, N., Lumyong, S., Sloan, W.T., Sungthong, R.MicrobiologyOpen. Volume 8, Issue 11, 1 November 2019, Article number e842.
(IF 2.71) (Q2)
ISI, Scopus
Nakaew, N.
18Environmental dissemination of mcr-1 positive Enterobacteriaceae by Chrysomya spp. (common blowfly): An increasing public health risk.Yang, Q., Tansawai, U., Andrey, D.O., Wang, S., Wang, Y., Sands, K., Kiddee, A., Assawatheptawee, K., Bunchu, N., Hassan, B., Walsh, T.R., Niumsup, P.R.Environment International.
Volume 122, January 2019, Pages 281-290.
(IF 7.943) (Q1)
ISI, Scopus
Bunchu, N.,Niumsup, P.R.
19Extended spectrum ß-lactamase-producing Escherichia coli among backyard poultry farms, farmers, and environments in Thailand.Tansawai, U., Walsh, T.R., Niumsup, P.R.Poultry Science. Volume 98, Issue 6, 1 June 2019, Pages 2622-2631.
(IF 2.027) (Q1)
ISI, Scopus
Tansawai, U., Niumsup, P.R.
20Risk factors for extended-spectrum β-lactamase-producing enterobacteriaceae carriage in patients admitted to intensive care unit in a Tertiary Care Hospital in Thailand.Kiddee, A., Assawatheptawee, K., Na-Udom, A., Boonsawang, P., Treebupachatsakul, P., Walsh, T.R., Niumsup, P.R.Microbial Drug Resistance.
Volume 25, Issue 8, October 2019, Pages 1182-1190.
(IF 2.397) (Q1)
ISI, Scopus
Niumsup, P.R.
21First detection and genomic insight into mcr-1 encoding plasmid-mediated colistin-resistance gene in Escherichia coli ST101 isolated from the migratory bird species hirundo rustica in Thailand.Aeksiri, N., Toanan, W., Sawikan, S., Suwannarit, R., Pungpomin, P., Khieokhajonkhet, A., Niumsup, P.R.Microbial Drug Resistance.
Volume 25, Issue 10, December 2019, Pages 1437-1442.
(IF 2.397) (Q1)
ISI, Scopus
Niumsup, P.R.
22Revision of Bruchomyiinae (Diptera, Psychodidae) of the Oriental Region, with description of a new genus and species and discussion of putative male/female antagonistic coevolution.Polseela, R., Wagner, R., Kvifte, G.M., Rulik, B., Apiwathnasorn, C.Insect Systematics and Evolution. Volume 50, Issue 1, 2019, Pages 67-82.
(IF 0.63) (Q2)
ISI, Scopus
Polseela, R.
23On the true identity of Sergentomyia gemmea and description of a closely related species: Se. raynali n. sp.Depaquit, J., Vongphayloth, K., Siriyasatien, P., Polseela, R., Phumee, A., Loyer, M., Vol, A., Varlot, G., Rahola, N., Brey, P.T., Sutherland, I.W., Hertz, J.C., Gay, F., Léger, N.Medical and Veterinary Entomology. Volume 33, Issue 4, 1 December 2019, Pages 521-529
(IF 2.027) (Q1)
ISI, Scopus
Polseela, R.
24Degradation and polymerization of black liquor lignin using Bacillus sp. isolated from a pulp mill. Degradation and polymerization of black liquor lignin using Bacillus sp. isolated from a pulp mill. Sapapporn, N., Chaijamrus, S., Chatdumrong, W., Tochampa, W.
BioResources. Volume 14, Issue 1, 1 February 2019, Pages 1049-1076.
(IF 0.90) (Q3)
ISI, Scopus
Chatdumrong, W.
25Rhizomicrobial-augmented mature vetiver root system rapidly degrades phenol in illegally dumped industrial wastewater.Teeratitayangkul, P., Phutthasimma, C., Wichai, S., Phenrat, T.Desalination and Water Treatment. Volume 159, August 2019, Pages 40-52.
(IF 1.234) (Q2)
ISI, Scopus
Wichai, S.
26Molecular Characterization of Colistin-Resistant Escherichia coli Isolated from Chickens: First Report from Nepal.Joshi, P.R., Thummeepak, R., Paudel, S., Acharya, M., Pradhan, S., Banjara, M.R., Leungtongkam, U., Sitthisak, S.Microbial Drug Resistance.
Volume 25, Issue 6, July-August 2019, Pages 846-854.
(IF 2.397) (Q1)
ISI, Scopus
Thummeepak, R.,Sitthisak, S.
27Biofilm formation of methicillin-resistant coagulase-negative staphylococci isolated from clinical samples in Northern Thailand.Kitti, T., Seng, R., Thummeepak, R., Boonlao, C., Jindayok, T., Sitthisak, SJournal of Global Infectious Diseases. Volume 11, Issue 3, July-September 2019, Pages 112-117.
(IF 1.00) (Q3)
ISI, Scopus
Thummeepak, R.,Sitthisak, S
28The emergence of colistin-resistant Escherichia coli in chicken meats in Nepal.Joshi, P.R., Thummeepak, R., Leungtongkam, U., Pooarlai, R., Paudel, S., Acharya, M., Dhital, S., Sitthisak, S.FEMS Microbiology Letters.
Volume 366, Issue 20, 1 October 2019, Article number fnz237.
(IF 1.994) (Q3)
ISI, Scopus
Thummeepak, R., Sitthisak, S.
29Amphotericin b loaded nanostructured lipid carriers for parenteral delivery: Characterization, antifungal and in vitro toxicity assessment.Nimtrakul, P., Tiyaboonchai, W., Lamlertthon, S.Current Drug Delivery.
Volume 16, Issue 7, 2019, Pages 645-653.
(IF 0.71) (Q2)
ISI, Scopus
Lamlertthon, S.
30Resurrection of Paraisaria in the Ophiocordycipitaceae with three new species from Thailand.Mongkolsamrit, S., Noisripoom, W., Arnamnart, N., Lamlertthon, S., Himaman, W., Jangsantear, P., Samson, R.A., Luangsa-ard, J.J.Mycological Progress.
Volume 18, Issue 9, 1 September 2019, Pages 1213-1230.
(IF 1.83) (Q1)
ISI, Scopus
Lamlertthon, S.
31Cyclo(tetrahydroxybutyrate) production is sufficient to distinguish between Xenorhabdus and Photorhabdus isolates in Thailand.Tobias, N.J., Parra-Rojas, C., Shi, Y.-N., Shi, Y.-M., Simonyi, S., Thanwisai, A., Vitta, A., Chantratita, N., Hernandez-Vargas, E.A., Bode, H.B.Environmental Microbiology.
Volume 21, Issue 8, 2019, Pages 2921-2932.
(IF 5.147) (Q1)
ISI, Scopus
Thanwisai, A., Vitta, A.,
32Genetic characterization of Angiostrongylus larvae and their intermediate host, Achatina fulica, in Thailand.Dumidae, A., Janthu, P., Subkrasae, C., Dekumyoy, P., Thanwisai, A., Vitta, A.PLoS ONE.Volume 14, Issue 9, 2019, Article number e0223257.
(IF 2.766) (Q1)
ISI, Scopus
Thanwisai, A., Vitta, A.
33Gene combination of CD44 rs187116, CD133 rs2240688, NF-κB1 rs28362491 and GSTM1 deletion as a potential biomarker in risk prediction of breast cancer in lower northern Thailand.Sapcharoen, K., Sanguansermsri, P., Yasothornsrikul, S., Muisuk, K., Srikummool, M.Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. Volume 20, Issue 8, 2019, Pages 2493-2502.
(IF 1.31) (Q2)
ISI, Scopus
Sanguansermsri, P.
34Antibacterial activity of cuminaldehyde on food-borne pathogens, the bioactive component of essential oil from cuminum cyminum l. collected in Thailand.Wongkattiya, N., Sanguansermsri, P., Fraser, I.H., Sanguansermsri, D.Journal of Complementary and Integrative Medicine.
Volume 16, Issue 4, 1 December 2019, Article number jcim-2018-0195.
(IF 0.66) (Q3)
ISI, Scopus
Sanguansermsri, P.
35Investigation on the Potential Application of Morus alba Stem Extract for Inflammatory
Acne Vulgaris.
Srihaphon, K., Wongwat, T., Lamlertthon, S.,
Pitaksuteepong, T.
Songklanakarin Journal of Science and Technology. 19 Aug. 2019, Pages 4-29
(IF 0.47) (Q3)
ISI, Scopus
Lamlertthon, S.
36Chemical composition and antioxidant activities of essential oil from somsa (Citrus aurantium L.) in Phitsanulok Province, Thailand.Pratama, M.D., Premjet, S., Choopayak, C., Premjet, D.Asia-Pacific Journal of Science and Technology. Volume 24, Issue 1, January-March 2019, Article number APST-24-01-02.
(IF 0.12) (Q4)
ISI, Scopus
Choopayak, C.
37Fusarium solani Upregulated Sesquiterpene Synthase Expression, Sesquiterpene Production and Allelopathic Activity in Piper betle.Woranoot, K., Buaruang, R., Aranyakanon, K., Ratanasut, K., Kongbangkerd, A., Jannoey, P., Nangngam, P., Choopayak, C.Rice Science. Volume 26, Issue 5, September 2019, Pages 290-299.
(IF 2.370) (Q1)
ISI, Scopus
Jannoey, P., Nangngam, P., Choopayak, C.
38Evaluation of the DNA damage protective activity of the germinated peanut (Arachis hypogaea) in relation to antioxidant and anti-inflammatory activity.Limmongkon, A., Pankam, J., Somboon, T., Wongshaya, P., Nopprang, P.LWT. Volume 101, March 2019, Pages 259-268.
(IF 3.129) (Q1)
ISI, Scopus
Limmongkon, A.,
39Methyl jasmonate and cyclodextrin-mediated defense mechanism and protective effect in response to paraquat-induced stress in peanut hairy root.Somboon, T., Chayjarung, P., Pilaisangsuree, V., Keawracha, P., Tonglairoum, P., Kongbangkerd, A., Wongkrajang, K., Limmongkon, A.Phytochemistry. Volume 163, July 2019, Pages 11-22.
(IF 3.186) (Q1)
ISI, Scopus
Limmongkon, A.
40Glutamate decarboxylase (GAD) extracted from germinated rice: enzymatic properties and its application in soymilk.Pramai, P., Thanasukarn, P., Thongsook, T.a, Jannoey, P., Chen, F., Jiamyangyuen, S.Journal of Nutritional Science and Vitaminology. Volume 65, 2019, Pages S166-S170.
(IF 1.125) (Q3)
ISI, Scopus
Jannoey, P.
41Preparation and characterization of Pd modified CeO2 nanoparticles for photocatalytic degradation of dye.Channei, D., Nakaruk, A., Jannoey, P., Phanichphant, S.Solid State Sciences. Volume 87, January 2019, Pages 9-14.
(IF 2.155) (Q2)
ISI, Scopus
Jannoey, P.
42Hybrid high-porosity rice straw infused with BiVO 4 nanoparticles for efficient 2-chlorophenol degradation.Channei, D., Nakaruk, A., Khanitchaidecha, W., Jannoey, P., Phanichphant, S.International Journal of Applied Ceramic Technology.
Volume 16, Issue 3, May/June 2019, Pages 1060-1068.
(IF 1.074) (Q2)
ISI, Scopus
Jannoey, P.
43The staggered heterojunction of CeO2/CdS nanocomposite for enhanced photocatalytic activity.Channei, D., Chansaenpak, K., Jannoey, P., Phanichphant, S.Solid State Sciences.
Volume 96, October 2019, Article number 105951.
(IF 2.155) (Q2)
ISI, Scopus
Jannoey, P.
44Contrasting paternal and maternal genetic histories of Thai and Lao populations.Kutanan, W., Kampuansai, J., Srikummool, M., Brunelli, A., Ghirotto, S., Arias, L., Macholdt, E., Hübner, A., Schröder, R., Stoneking, M.Molecular Biology and Evolution. Volume 36, Issue 7, 2019, Pages 1490-1506.
(IF 14.797) (Q1)
ISI, Scopus
Srikummool, M.
45Aberrant mRNA splicing generates oncogenic RNA isoforms and contributes to the development and progression of cholangiocarcinoma.Yosudjai, J., Wongkham, S., Jirawatnotai, S., Kaewkong, W.Biomedical Reports.
Volume 10, Issue 3, 2019, Pages 147-155.
(IF -) (Q1)
ISI, Scopus
Kaewkong, W.
46Healthcare Policies for Stateless Populations in ASEAN Countries: A Scoping Review.Barua, P., Bangpan, M., Narattharaksa, K., Suphanchaimat, R., Chaiyakunapruk, N.Journal of Immigrant and Minority Health. 2019
(IF 1.582) (Q2)
ISI, Scopus
Sriphannam, C
47Anti-fungal susceptibility and virulence factors of Candida spp. isolated from blood cultures.Sriphannam, C., Nuanmuang, N., Saengsawang, K., Amornthipayawong, D., Kummasook, A.Journal de Mycologie Medicale. Volume 29, Issue 4, December 2019, Pages 325-330.
(IF 1.479) (Q3)
ISI, Scopus
Sriphannam, C
48Production of yp170 vitellogenins promotes intestinal senescence in caenorhabditis elegans.Sornda, T., Ezcurra, M., Kern, C., Galimov, E.R., Au, C., De La Guardia, Y., Gems, D.Journals of Gerontology - Series A Biological Sciences and Medical Sciences
Volume 74, Issue 8, 12 July 2019, Article number glz067, Pages 1180-1188.
(IF 3.30) (Q1)
ISI, Scopus
Sornda, T
49Elucidation of vasodilation response and structure activity relationships of N2,N4-disubstituted quinazoline 2,4-diamines in a rat pulmonary artery model.Paracha, T.U., Pobsuk, N., Salaloy, N., Suphakun, P., Pekthong, D., Hannongbua, S., Choowongkomon, K.., Khorana, N., Temkitthawon, P., Ingkaninan, K., Gleeson, M.P., Chootip, K.Molecules. Volume 24, Issue 2, 14 January 2019, Article number 281.
(IF 3.060) (Q1)
ISI, Scopus
Chootip, K.
50Design, synthesis and evaluation of N 2 ,N 4 -diaminoquinazoline based inhibitors of phosphodiesterase type 5Pobsuk, N., Paracha, T.U., Chaichamnong, N.c,, Salaloy, N., Suphakun, P., Hannongbua, S., Choowongkomon, K., Pekthong, D., Chootip, K., Ingkaninan, K., Gleeson, M.P.Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters.
Volume 29, Issue 2, 15 January 2019, Pages 267-270. (IF 2.448) (Q1)
ISI, Scopus
Chootip, K.
51Vasodilatory effects and mechanisms of action of bacopa monnieri active compounds on rat mesenteric arteries.Kamkaew, N., Paracha, T.U., Ingkaninan, K., Waranuch, N., Chootip, K.Molecules. Volume 24, Issue 12, 15 June 2019, Article number 2243
(IF 3.060) (Q1)
ISI, Scopus
Chootip, K.
52Naringin Reverses High-Cholesterol Diet-Induced Vascular Dysfunction and Oxidative Stress in Rats via Regulating LOX-1 and NADPH Oxidase Subunit Expression.Pengnet, S., Prommaouan, S., Sumarithum, P., Malakul, W.BioMed Research International. Volume 2019, 2019, Article number 3708497.
(IF 2.197) (Q2)
ISI, Scopus
Malakul, W.
53Inhibition of Renin-Angiotensin System from Conception to Young Mature Life Induces Salt-Sensitive Hypertension via Angiotensin II-Induced Sympathetic Overactivity in Adult Male RatsBualeong, T., Wyss, J.M., Roysommuti, S.Advances in Experimental Medicine and Biology.
Volume 1155, 2019, Pages 45-59.
(IF 2.126) (Q2)
ISI, Scopus
Bualeong, T.
54Hesperidin ameliorates pancreatic β-cell dysfunction and apoptosis in streptozotocin-induced diabetic rat model.Hanchang, W., Khamchan, A., Wongmanee, N., Seedadee, C.Life Sciences.
Volume 235, 15 October 2019, Article number 116858.
(IF 3.448) (Q1)
ISI, Scopus
Hanchang, W.
55Factors inhibiting intestinal calcium absorption: hormones and luminal factors that prevent excessive calcium uptake.Wongdee K, Rodrat M, Teerapornpuntakit J, Krishnamra N, Charoenphandhu N.Journal of Physiological Sciences. Volume 69, Issue 5, Pages 683–696 (IF 3.341, Q2)Teerapornpuntakit J
56Impairment of bone microstructure and upregulation of osteoclastogenic markers in spontaneously hypertensive rats.Tiyasatkulkovit W, Promruk W, Rojviriya C, Pakawanit P, Chaimongkolnukul K, Kengkoom K, Teerapornpuntakit J, Panupinthu N, Charoenphandhu N.Scientific Report. Volume 9, Issue 1, Article number 12293, doi:10.1038/s41598-019-48797-8 (IF 4.011, Q1)Teerapornpuntakit J
57Responses of primary osteoblasts and osteoclasts from hemizygous β-globin knockout thalassemic mice with elevated plasma glucose to 1,25-dihydroxyvitamin D3Charoenphandhu N, Aeimlapa R, Sooksawanwit S, Thongbunchoo J, Teerapornpuntakit J, Svasti S, Wongdee K.Scientific Reports. Volume 9, Issue 1, Article number 13963, doi:10.1038/s41598-019-50414-74.011 (IF 4.011, Q1)Teerapornpuntakit J
National
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1Comparison of pork liver in microscopic anatomy : hepatic vasculature and zonation.Promsuban, C., Homchuangsub, O., Chaicharoen, C., Jaikua, W., Thorsuwan, S., Monteil, A.International Journal of Applied Biomedical Engineering. Vol.12 No.2, 2019. Promsuban, C.
2Histological study of natural, BETA-Agonist free, and hygienic pork livers.Chaicharoen, C., Homchuangsub, O., Thorsuwan, S., Jaikua, W., Monteil, A., Promsuban, CInternational Journal of Applied Biomedical Engineering. Vol.12 No.2, 2019. Promsuban, C
3ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ตับของชมพู่ทับทิมจันทร์ในหนูเบาหวานที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสเตรปโทโซโทซิน ชนัญชิดา สีดาดี วันทณี หาญช้าง
และทัดดาว ภาษีผล
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562, หน้า 75-85 (IF 0.113)วันทณี หาญช้าง
4Effect of Hibiscus sabdariffa on sperm quality and testicular oxidative stress in rats fed with high fat dietPuchai C, Kokmas W, Kruevaisayawan H, Tunsophon S, Khongsombat O.J Physiol Biomed Sci. 2019; 32(2): 36-41Khongsombat O.