Administration Committee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

เบอร์โทร 055-964616

phakphoms@nu.ac.th
ดร.สงกรานต์ เชื้อครุฑ
หัวหน้างานวิจัยเชิงพาณิชย์ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

เบอร์โทร 055-964617

songkarnc@nu.ac.th
ดร.รัมภา จุฑะกนก
หัวหน้างานวิจัยพื้นฐานภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

เบอร์โทร 055-964614

rumphaj@nu.ac.th
ผศ.ดร.นารีลักษณ์ นาแก้ว
ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านเห็ดและรา

เบอร์โทร 055-964622

nareelukn@nu.ac.th
รศ.ดร.นพวรรณ บุญชู
กรรมการ

เบอร์โทร 055-964613

nophawanb@nu.ac.th
รศ.ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์
กรรมการ

เบอร์โทร 055-964626

sutthiratts@nu.ac.th
รศ.ดร.พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์
กรรมการ

เบอร์โทร 055-964612

pannikan@nu.ac.th
รศ.ดร.อภินันท์ ลิ้มมงคล
กรรมการ

เบอร์โทร 055-964632

apinunl@nu.ac.th
ผศ.ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน
กรรมการ

เบอร์โทร 055-964616

supapornl@nu.ac.th
ผศ.ดร.อิทธิพล พวงเพชร
กรรมการ

เบอร์โทร 055-964673

ittiponp@nu.ac.th
ผศ.ดร.สะการะ ตันโสภณ
กรรมการ

เบอร์โทร 055-964655

sakarat@nu.ac.th
ดร.ยุทธพงษ์ ทองพบ
กรรมการ

เบอร์โทร 055-964670

yutthaphongt@nu.ac.th
นางสาวิตรี พิมผาสุข
กรรมการและเลขานุการ

เบอร์โทร 055-964701

savitreep@nu.ac.th
นางสาววิมลรัตน์ กันแตง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เบอร์โทร 055-964711

wimonratk@nu.ac.th
นางสาวจีราวรรณ ทองลิ้ม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เบอร์โทร 055-964716

Jeerawanth@nu.ac.th