Publications 2563

ปีการศึกษา 2563
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
International
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1Peanut stilbenoid induces programmed cell death in human cholangiocarcinoma cell lines.ดลฤทัย ตลับเพชร, อภิน้นท์ ลิ้มมงคล และสุชาดา พิมเสน.งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 15 สมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย. 4-6 พฤศจิกายน 2563. กรุงเทพมหานคร: ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (น.163-168).อภิน้นท์ ลิ้มมงคล และ สุชาดา พิมเสน.
National
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1Histological appearance and metallothionein expression on epidermal lip skin of smokerKumchanteuk T, Kanamnouy K, Somsuan K, Srithongchai Y, Srisen K, Chanasong R, Sakulsak N*.The 11st Rajamangala Surin National Conference, Surin: 2020, Sep 17th-18th, Thailand, Suppl 2020: A132-137 (Oral presentation)Sakulsak N
การวิเคราะห์โปรตีนโดยใช้เทคนิค SDS-PAGE และ LC-MS/MS สำหรับการระบุชนิดของไข่แมลงวันที่มีความสำคัญทางการแพทย์ของประเทศไทยปลื้มกมล ภูวนาถศรัณญา, ปนัดดา จันทร์เนย, ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์, เกศรินทร์ ทิพย์เพ็ชร์, วรรณชา นครคำ และนพวรรณ บุญชู.การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 12 2563โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.970-980.ปนัดดา จันทร์เนย, นพวรรณ บุญชู.
สภาวะที่เหมาะสมในการศึกษาเมทาเฟสโครโมโซมของแมลงวันหัวเขียวที่มีความสำคัญทางการแพทย์ ชนิด Chrysomya megacephala (Diptera: Calliphoridae).วรรณชา นครคำ, อติพร แซ่อึ้ง, วรศักดิ์ แก้วก่อง, สุภาพรรณ เอกอุฬารพันธ์, ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์, เกศรินทร์ ทิพย์เพ็ชร์, ปลื้มกมล ภูวนาถศรัณญา, และนพวรรณ บุญชู.ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (2563). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 516-522.ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์, นพวรรณ บุญชู.
Secretory leukocyte protease inhibitor induced by interleukin 6 promotes tumorigenicity in cholangiocyte.ชัยวัฒน์ เฉื่อยพุก, สราวุธ คำปวน, โสพิศ วงศ์คำ และสุชาดา พิมเสน.งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50. 5-7 มิถุนายน2563. กรุงเทพมหานคร: ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (น. 1,097-1,104).สุชาดา พิมเสน
Optimization of chitosan concentration for stilbene compound induction in Kalasin 2 peanut hairy root culture.Chayjarung, P., Kongbangkerd, A. & Limmongkon, A.The 50th National Graduate Research Conference. 6-7 June 2020. King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok. (p 8-15)Limmongkon, A
Effects of alpha-mangostin on cell viability and stimulation of osteoblast differentiation in human fetal osteoblast cell line.Kramsranoy, R., Chimnoi, N., Techasakul, S., & Kasekarn, W.The 50th National Graduate Research Conference 6-7 June 2020. King Mongkut's Institute of Technology, Ladkrabang. (pp.57-64). Kasekarn, W.
Extracellular Anterior gradient 2 (eAGR2) promotes cell migration and invasion in cholangiocarcinoma cell.Kanyanut Insawang, Worasak Keawkong, Sopit Wongkham & Suchada Phimsen.ใน งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50. 5-7 มิถุนายน 2563 (น. 1,113-1,120). กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังWorasak Keawkong, Suchada Phimsen.
ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)
International : Journal of Anatomy Department
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1Psychobiotic effects of multi-strain probiotics originated from Thai fermented foods in a rat model.Luang-In, V., Katisart, T., Konsue, A., Nudmamud-Thanoi, S., Narbad, A., Saengha, W., Wangkahart, E., Pumriw, S., Samappito, W., Ma, N.L.Food Science of Animal Resources.
Volume 40, Issue 6, November 2020, Pages 1014-1032
(IF 1.445) (Q2)
ISI, Scopus
Cytotoxic effects of Saccharomyces cerevisiae TC6 and Lactobacillus brevis TBRC 3003 isolated from Thai fermented foods.Luang-In, V., Saengha, W., Karirat, T., Buranrat, B., Nudmamud-Thanoi, S., Ma, N.L., Narbad, A.Tropical Journal of Pharmaceutical Research
Volume 19, Issue 11, November 2020, Pages 2385-2393
(IF 0.57) (Q3)
ISI, Scopus
Anatomical variation of the auriculotemporal nerve in thai cadavers
[Variación anatómica del nervio auriculotemporal en cadáveres tailandeses]
Chanasong, R., Kiti-Ngoen, K., Khaodaeng, C., Sakulsak, N., Choompoo, N.International Journal of Morphology
Volume 38, Issue 6, December 2020, Pages 1657-1661
(IF 0.494) (Q3)
ISI, Scopus
Shared genomic segment analysis with equivalence testing.Horpaopan, S., Fann, C.S.J., Lathrop, M., Ott, J.Genetic Epidemiology
Volume 44, Issue 7, 1 October 2020, Pages 741-747
(IF 2.544) (Q2)
ISI, Scopus
Protein disulfide isomerase A1 regulates breast cancer cell immunorecognition in a manner dependent on redox state.Alhammad, R., Khunchai, S., Tongmuang, N., Limjindaporn, T., Yenchitsomanus, P.-T., Mutti, L., Krstic-Demonacos, M., Demonacos, C.Oncology Reports
Volume 44, Issue 6, December 2020, Pages 2406-2418
(IF 3.828) (Q1)
ISI, Scopus
Health Literacy and Long-Term Care Needs among Thai Elderly in Rural CommunitiesHanklang, S., Pramoolsinsup, K., Patcharakaetanont, N., Sivasan, S., Srisen, T.Journal of the Medical Association of Thailand
Volume 103, Issue 12, December 2020, Pages 1315-1324
(IF 0.09) (Q4)
ISI, Scopus
Pharmacogenetics of drug dependence: Polymorphisms of genes involved in GABA neurotransmission.Nudmamud-Thanoi, S., Veerasakul, S., Thanoi, S. Neuroscience Letters
726(1), May 2020, Article number 134463
(IF 2.81) (Q2)
ISI, Scopus
Pharmacogenetics of drug dependence: Polymorphisms of genes involved in glutamate neurotransmission.Nudmamud-Thanoi, S. r, Iamjan, S.-A., Kerdsan-Phusan, W., Thanoi, S.Neuroscience Letters
726(1), May 2020, Article number 134128
(IF 2.81) (Q2)
ISI, Scopus
Changes of dopamine d2, alpha1 adrenergic receptor expressions and developmental stages of seminiferous tubule in rat testis after methamphetamine administration: A preliminary study.Thanoi, S., Janphet, S., Nudmamud-Thanoi, S.Songklanakarin Journal of Science and Technology
42(4), 2020, Pages 928-934
(IF 0.54) (Q3)
ISI, Scopus
Endoplasmic reticulum stress, unfolded protein response and
autophagy contribute to resistance to glucocorticoid treatment
in human acute lymphoblastic leukaemia cells
Sangkab Sudsaward, Sasiprapa Khunchai, Chutamas Thepmalee, Aisha othman, Thawornchai Limjindaporn4, Pa-thai Yenchitsomanus, Luciano mutti, Marija krstic-Demonacos and Constantinos DemonacosInternational Journal Of Oncology, Volume 57, June 2020, page 835-844
(IF 3.899) (Q2)
ISI, Scopus
The utility of histopathological features predicting microsatellite high (MSI-H) colorectal cancer in a limited settingSukanya Horpaopan, Julintorn Somran.International Journal of Clinical and Experimental Medicine. 2020; 13(3): 1878-1887. (IF 0.197) (Q4)
ISI, Scopus
Cytotoxicity of Lactobacillus plantarum KK518 Isolated from Pak-Sian Dong (Thai Fermented Gynandropsis pentaphylla DC.) Against HepG2, MCF-7 and HeLa Cancer Cells. Luang-In, V., Saengha, W., Buranrat, B., Nudmamud-Thanoi, S., Narbad, A., Pumriw, S., & smappito, W.Pharmacognosy Journal, August 2020, volume 12(5), p 1050-1057.
Doi: 10.5530/pj.2020.12.148. (IF 1.07) (Q3)
ISI, Scopus
International : Journal of Microbiology and Parasitology Department
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1A Klebsiella pneumoniae strain co-harbouring mcr-1 and mcr-3 from a human in Thailand.Yu, Y., Andrey, D.O., Yang, R.-S., Sands, K., Tansawai, U., Li, M., Portal, E., Gales, A.C., Niumsup, P.R., Sun, J., Liao, X., Liu, Y.-H., Walsh, T.R.The Journal of antimicrobial chemotherapy
Volume 75, Issue 8, 1 August 2020, Pages 2372-2374
(IF 5.217) (Q1)
ISI, Scopus
Niumsup, P.R.
Antibacterial activity of genus bacillus isolated from fresh fruits and vegetables against some foodborne pathogens.Kawayasakul, S.Science and Technology Asia
Volume 25, Issue 4, October-December 2020, Pages 163-173
(IF 0.141) (Q3)
ISI, Scopus
Kawayasakul, S.
Genetic analysis of Cryptozona siamensis (Stylommatophora, Ariophantidae) populations in Thailand using the mitochondrial 16S rRNA and COI sequences.Dumidae, A., Janthu, P., Subkrasae, C., Pumidonming, W., Dekumyoy, P., Thanwisai, A., Vitta, A.PLoS ONE
Volume 15, Issue 9 september, September 2020, Article number e0239264
(IF 2.740) (Q1)
ISI, Scopus
Pumidonming, W., Thanwisai, A., Vitta, A.
Synergistic Antimicrobial and Antioxidant Properties of Coccinia grandis (L.) Voigt, Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. And Acanthus ebracteatus Vahl. Extracts and Their Potential as a Treatment for Xerosis CutisPratoomsoot, C., Wongkattiya, N., Sanguansermsri, D.Complementary Medicine Research
Volume 27, Issue 6, December 2020, Pages 410-420
(IF 0.238) (Q3)
ISI, Scopus
Sanguansermsri, D.
Genomic analysis reveals high virulence and antibiotic resistance amongst phage susceptible Acinetobacter baumannii.Leungtongkam, U., Thummeepak, R., Kitti, T., Tasanapak, K., Wongwigkarn, J., Styles, K.M., Wellington, E.M.H., Millard, A.D., Sagona, A.P., Sitthisak, S.Scientific Reports Volume 10, Issue 1, 1 December 2020, Article number 16154
(IF 3.998) (Q1)
ISI, Scopus
Thummeepak, R., Sitthisak, S.
Species identification of forensically important fly larvae by integrating morphological characteristics and protein profilesPhuwanatsarunya, P., Hongsrichan, N., Chaiwong, T., Panya, M., Bunchu, N.Songklanakarin Journal of Science and Technology
Volume 42, Issue 6, November-December 2020, Pages 1215-1220
(IF 0.54) (Q3)
ISI, Scopus
Bunchu, N.
Effects of gel rooting medium containing methylobacterium radiotolerans ed5-9 and streptomyces tm32 fermentation broth on cutting propagation of gymnema inodorum (Lour.) decne.Sarin, S., Nakaew, N., Chidburee, A.Current Applied Science and Technology
Volume 20, Issue 3, September-December 2020, Pages 343-353
(IF 0.140) (Q4)
ISI, Scopus
Sarin, S., Nakaew, N.
Antibacterial activity of Xenorhabdus and Photorhabdus isolated from entomopathogenic nematodes against antibiotic-resistant bacteria.Muangpat P., Suwannaroj M., Yimthin T., Fukruksa C., Sitthisak S., Chantratita N., Vitta A., Thanwisai A.PLoS ONE Volume 15, Issue 6June 2020 Article number e0234129
(IF 2.740) (Q1)
ISI, Scopus
Vitta A., Thanwisai A.
Investigating bacteriophages targeting the opportunistic pathogen Acinetobacter baumannii.Styles K.M., Thummeepak R., Leungtongkam U., Smith S.E., Christie G.S., Millard A., Moat J., Dowson C.G., Wellington E.M.H., Sitthisak S., Sagona A.P.Antibiotics
Volume 9, Issue 4April 2020 Article number 200
(IF 4.36) (Q1)
ISI, Scopus
Sitthisak S.
Essential gene clusters involved in copper tolerance identified in Acinetobacter baumannii clinical and environmental isolates.Thummeepak R., Pooalai R., Harrison C., Gannon L., Thanwisai A., Chantratita N., Millard A.D., Sitthisak S.Pathogens
Volume 9, Issue 1January 2020 Article number 60
(IF 3.405) (Q1)
ISI, Scopus
Thummeepak R., Thanwisai A., Chantratita N., Sitthisak S.
Survey of entomopathogenic nematodes and associate bacteria in Thailand and their potential to control Aedes aegypti.Suwannaroj, M., Yimthin, T., Fukruksa, C., Muangpat, P., Yooyangket, T., Tandhavanant, S., Thanwisai, A., Vitta, A.Journal of Applied Entomology
Volume 144, Issue 3, 1 April 2020, Pages 212-223
(IF 2.21) (Q1)
ISI, Scopus
Thanwisai, A., Vitta, A.
A survey of entomopathogenic nematodes and their symbiotic bacteria in agricultural areas of northern ThailandArdpairin, J., Muangpat, P., Sonpom, S., Dumidae, A., Subkrasae, C., Tandhavanant, S., Thanwisai, A., Vitta, A. Journal of Helminthology
2020, Article number e192
(IF 1.85) (Q1)
ISI, Scopus
Thanwisai, A., Vitta, A.
Fungal pathogens occurring on orthopterida in Thailand.Thanakitpipattana, D., Tasanathai, K., Mongkolsamrit, S., Khonsanit, A., Lamlertthon, S., Luangsa-Ard, J.J.Persoonia: Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi Volume 44, July 2020, Pages 140-160
(IF 4.21) (Q1)
ISI, Scopus
Lamlertthon, S.
In vitro antibacterial and anti-inflammatory effects of novel insect fungus polycephalomyces phaothaiensis extract and its constituents against propionibacterium acnes.Sonyot, W., Lamlertthon, S., Luangsa-Ard, J.J., Mongkolsamrit, S., Usuwanthim, K., Ingkaninan, K., Waranuch, N., Suphrom, N.Antibiotics
Volume 9, Issue 5, May 2020, Article number 274
(IF 4.36) (Q1)
ISI, Scopus
Lamlertthon, S.
Revisiting Metarhizium and the description of new species from Thailand.Mongkolsamrit, S., Khonsanit, A., Thanakitpipattana, D., Tasanathai, K., Noisripoom, W., Lamlertthon, S., Himaman, W., Houbraken, J., Samson, R.A., Luangsa-ard, J.Studies in Mycology
Volume 95, March 2020, Pages 171-251
(IF 3.41) (Q1)
ISI, Scopus
Lamlertthon, S.
Characterization and evaluation of α-mangostin-loaded film-forming gels for acne treatment.Tanngoen, P., Lamlertthon, S., Tiyaboonchai, W.Indian Journal of Pharmaceutical Sciences
Volume 82, Issue 1, 2020, Pages 157-165
(IF 0.762) (Q3)
ISI, Scopus
Lamlertthon, S.
Investigation on the potential application of morus alba stem extract for inflammatory acne vulgaris.Srihaphon, K., Wongwat, T., Lamlertthon, S., Pitaksuteepong, T.Songklanakarin Journal of Science and Technology
Volume 42, Issue 6, 2020, Pages 1319-1325
(IF 0.54) (Q3)
ISI, Scopus
Lamlertthon, S.
Quercetin negatively regulates IL-1β production in Pseudomonas aeruginosa -infected human macrophages through the inhibition of MAPK/NLRP3 inflammasome pathways.Chanjitwiriya, K., Roytrakul, S., Kunthalert, D.PLoS ONE
Volume 15, Issue 8 August, August 2020, Article number e0237752
(IF 2.740) (Q1)
ISI, Scopus
Kunthalert, D.
Difference in Accidents, Health Symptoms, and Ergonomic Problems between Conventional Farmers Using Pesticides and Organic Farmers.Nankongnab, N., Kongtip, P., Tipayamongkholgul, M., Bunngamchairat, A., Sitthisak, S., Woskie, S.Journal of Agromedicine
Volume 25, Issue 2, 2 April 2020, Pages 158-165
(IF 1.36) (Q3)
ISI, Scopus
Sitthisak, S.
First report of isolation of vibrio parahaemolyticus from chrysomya megacephala (Diptera: Calliphoridae) in tak province, Thailand.Chomchat, C., Wongwigkarn, J., Thongwat, D., Sanit, S., Bunchu, N., Lamlertthon, S.Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 51(6), pp. 815-823
November 2020
(IF 0.214) (Q4)
ISI, Scopus
Bunchu, N., Lamlertthon, S.
Highly potent α-glucosidase inhibitors from pterocarpus indicus and molecular docking studies.Sichaem, J., Tip-Pyang, S., Lugsanangarm, K., Jutakanoke, R.Songklanakarin Journal of Science and Technology
Volume 42, Issue 2, March-April 2020, Pages 359-364
(IF 0.54) (Q3)
ISI, Scopus
Jutakanoke, R.
Actin polymerization regulates recruitment of Nck to CD3ε upon T-cell receptor triggering.Wipa, P., Paensuwan, P., Ngoenkam, J., Woessner, N.M., Minguet, S., Schamel, W.W., Pongcharoen, S.Immunology
Volume 159, Issue 3, 1 March 2020, Pages 298-308
(IF 5.016) (Q1)
ISI, Scopus
Ngoenkam, J.
Improved agar plate culture conditions for diagnosis of Strongyloides stercoralis.Kaewrat, W., Sengthong, C., Yingklang, M., Intuyod, K., Haonon, O., Onsurathum, S., Dangtakot, R., Saisud, P., Sangka, A., Anutrakulchai, S., Pinlaor, S., Cha'on, U., Pinlaor, P.Acta Tropica
Volume 203, March 2020, Article number 105291
(IF 2.555) (Q1)
ISI, Scopus
Onsurathum, S.
A combination of monosodium glutamate and high-fat and high-fructose diets increases the risk of kidney injury, gut dysbiosis and host-microbial co-metabolism.Pongking, T., Haonon, O., Dangtakot, R., Onsurathum, S., Jusakul, A., Intuyod, K., Sangka, A., Anutrakulchai, S., Cha'on, U., Pinlaor, S., Pinlaor, P.PLoS ONE
Volume 15, Issue 4, April 2020, Article number e0231237
(IF 2.870) (Q1)
ISI, Scopus
Onsurathum, S.
Detection and identification of naturally-occurring yeasts in homemade fermented rice water.Wongwigkarn, J., Saemi, K., Seeweera, W., Konunta, K., Fakthong, W., Tasanapak, K., Kucharoenphaibul, S. & Khamsri, B.Ecology, Environment and Conservation, 26 (2), 871-878.
(IF 0.45) (Q4)
ISI, Scopus
Khamsri, B.
International : Journal of Biochemistry Department
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1Antioxidant and Acetylcholinesterase Inhibitory Activities of Morinda Citrifolia L. Extracts.Sam-Ang, P., Surangkul, D., Savaspun, K., Phanumartwiwath, A.Agriculture and Natural Resource. 54(2), April 2020, Pages 173-179
(IF 1.254) (Q2)
ISI, Scopus
Surangkul, D.
2Microarray analysis of gene expression involved in butyrate-resistant colorectal carcinoma HCT116 cells.Khonthun, C., Saikachain, N., Popluechai, S., Kespechara, K., Hiranyakas, A., Srikummool, M., Surangkul, D.Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
21(6), 1 June 2020, Pages 1739-1746
(IF 1.77) (Q2)
ISI, Scopus
Surangkul, D.
3Effect of light and mechanical stress in combination with chemical elicitors on the production of stilbene compounds and defensive responses in peanut hairy root culture.Wongshaya, P., Chayjarung, P., Tothong, C., Pilaisangsuree, V., Somboon, T., Kongbangkerd, A., Limmongkon, A.Plant Physiology and Biochemistry
Volume 157, December 2020, Pages 93-104
(IF 3.72) (Q2)
ISI, Scopus
Limmongkon, A.
4Enhancement of adaptive response in peanut hairy root by exogenous signalling molecules under cadmium stress.Pilaisangsuree, V., Anuwan, P., Supdensong, K., Lumpa, P., Kongbangkerd, A., Limmongkon, A.Journal of Plant Physiology
Volume 254, November 2020, Article number 153278
(IF 3.013) (Q1)
ISI, Scopus
Limmongkon, A.
5Cultural variation impacts paternal and maternal genetic lineages of the Hmong-Mien and Sino-Tibetan groups from Thailand.Kutanan, W., Shoocongdej, R., Srikummool, M., Hübner, A., Suttipai, T., Srithawong, S., Kampuansai, J., Stoneking, M.European Journal of Human Genetics
28(11), 1 November 2020, Pages 1563-1579
(IF 3.657) (Q1)
ISI, Scopus
Srikummool, M.
6Unique Genetic Structure of Y-chromosomal Lineage of the Moken from the Andaman Sea of Thailand.Seetaraso, T., Kutanan, W., Kampuansai, J., Muisuk, K., Srikummool, M.Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
19(4), October 2020, Pages 1066-1079
(IF 0.49) (Q3)
ISI, Scopus
Srikummool, M.
7Genetic structure of the ethnic Lao groups from mainland Southeast Asia revealed by forensic microsatellites.Srithawong, S., Muisuk, K., Srikummool, M., Mahasirikul, N., Triyarach, S., Sriprasert, K., Kutanan, W.Annals of Human Genetics
84(5), 1 September 2020, Pages 357-369
(IF 1.46) (Q3)
ISI, Scopus
Srikummool, M.
8Functional and genetic characterization of three cell lines derived from a single tumor of an Opisthorchis viverrini-associated cholangiocarcinoma patient.Sripa, B., Seubwai, W., Vaeteewoottacharn, K., Sawanyawisuth, K., Silsirivanit, A., Kaewkong, W., Muisuk, K., Dana, P., Phoomak, C., Lert-itthiporn, W., Luvira, V., Pairojkul, C., Teh, B.T., Wongkham, S., Okada, S., Chamgramol, Y.Human Cell
33(3), 1 July 2020, Pages 695-708
(IF 3.463) (Q2)
ISI, Scopus
Kaewkong, W.
9Upregulation of AGR2vH facilitates cholangiocarcinoma cell survival under endoplasmic reticulum stress via the activation of the unfolded protein response pathway.Suwanmanee, G., Yosudjai, J., Phimsen, S., Wongkham, S., Jirawatnotai, S., Kaewkong, W.International Journal of Molecular Medicine
45(2), 2020, Pages 669-677
(IF 3.098) (Q1)
ISI, Scopus
Kaewkong, W.
10Soluble Expression and Purification of Bioactive Recombinant Human Bone Morphogenetic Protein-2 from Escherichia coli.Kasekarn, W., Suksiriphattanapong, B., Chokepaichitkool, T., Wanachewin, O., Roytrakul, S., Kongtawelert, P.Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, 19(4), October 2020, Pages 752-773
(IF 0.49) (Q3)
ISI, Scopus
Kasekarn, W.
11Combining biochar and zerovalent iron (BZVI) as a paddy field soil amendment for heavy cadmium (Cd) contamination decreases Cd but increases zinc and iron concentrations in rice grains: a field-scale evaluation.Khum-in, V., Suk-in, J., In-ai, P., Piaowan, K., Phaimisap, Y., Supanpaiboon, W., Phenrat, T.Process Safety and Environmental Protection
Volume 141, September 2020, Pages 222-233
(IF 6.41) (Q1)
ISI, Scopus
Supanpaiboon, W.
12 The critical role of germinal center-associated nuclear protein in cell biology, immunohematology, and hematolymphoid oncogenesis.Sakai, Y., Phimsen, S., Okada, S., Kuwahara, K.Experimental Hematology
Volume 90, October 2020, Pages 30-38
(IF 4.34) (Q1)
ISI, Scopus
Phimsen, S
International : Journal of Physiology Department
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1Effects of Cultured Cordycep militaris on Sexual Performance and Erectile Function in Streptozotocin-Induced Diabetic Male Rats.Pohsa, S., Hanchang, W., Singpoonga, N., Chaiprasart, P., Taepavarapruk, P.BioMed Research International
Volume 2020, 2020, Article number 4198397.
(IF 3.05) (Q2)
ISI, Scopus
Taepavarapruk, P.
2Anti-obesity effect of Carica papaya in high-fat diet fed rats.Od-ek, P., Deenin, W., Malakul, W., Phoungpetchara, I., Tunsophon, S.Biomedical Reports
Volume 13, Issue 4, October 2020, Pages 1-8
(IF 1.94) (Q2)
ISI, Scopus
Tunsophon, S.
3Knee osteoarthritis in young growing rats is associated with widespread osteopenia and impaired bone mineralization.Namhong, S., Wongdee, K., Suntornsaratoon, P., Teerapornpuntakit, J., Hemstapat, R., Charoenphandhu, N.Scientific Reports
10(1), 1 December 2020, Article number 15079
(IF 3.998) (Q1)
ISI, Scopus
Teerapornpuntakit, J.
4Differential effects of Fe2+ and Fe3+ on osteoblasts and the effects of 1,25(OH)2D3, deferiprone and extracellular calcium on osteoblast viability under iron-overloaded conditions.Lertsuwan, K., Nammultriputtar, K., Nanthawuttiphan, S., Tannop, N., Teerapornpuntakit, J., Thongbunchoo, J., Charoenphandhu, N.PLoS ONE
15(5), May 2020, Article number e0234009
(IF 2.740) (Q1)
ISI, Scopus
Teerapornpuntakit, J.
5Parathyroid hormone increases CFTR expression and function in Caco-2 intestinal epithelial cells.Jantarajit, W., Wongdee, K., Lertsuwan, K., Teerapornpuntakit, J., Aeimlapa, R., Thongbunchoo, J., Harvey, B.S.J., Sheppard, D.N., Charoenphandhu, N.Biochemical and Biophysical Research Communications
523(3), 12 March 2020, Pages 816-821
(IF 2.985) (Q1)
ISI, Scopus
Teerapornpuntakit, J.
6Differential expression of Sox9 protein and proteoglycans in the epiphyseal cartilage of bromocriptine-treated pregnant and lactating rats.Wongdee, K., Lertsuwan, K., Thonapan, N., Teerapornpuntakit, J., Charoenphandhu, N.Anatomical Science International
95(2), 1 March 2020, Pages 277-285
(IF 1.55) (Q2)
ISI, Scopus
Teerapornpuntakit, J.
National
ลำดับที่ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ชื่อการประชุมวิชาการ Goolgle Scholar
1Genotoxicity Evaluation of Ethanolic Leaf Extract of Thai Perilla (Perilla frutescens (L.) Britt.) using Micronucleus Assay in V79 Cell LinePuchadapirom P, Suttajit M, Thongpraditchote S, Kitphati W, Tammasakchai AThai Journal of Pharmacology (2020);Dec;42(2):5-16.Tammasakchai A
2Changes of dopamine D2, alpha1 adrenergic receptor expressions and developmental stages of seminiferous tubule in rat testis after methamphetamine administration: A preliminary study. Thanoi, S., Janphet, S., & Nudmamud-Thanoi, S. Songklanakarin Journal of Science and Technology, August 2020, 42(4), 928-934.Nudmamud-Thanoi, S.
3Changes of dopamine D2, alpha1 adrenergic receptor expressions and developmental stages of seminiferous tubule in rat testis after methamphetamine administration: A preliminary study. Thanoi, S., Janphet, S., & Nudmamud-Thanoi, S. Songklanakarin Journal of Science and Technology, August 2020, 42(4), 928-934.Nudmamud-Thanoi, S.
4การส่งเสริมการบริโภคอาหารพื้นบ้านปลอดพยาธิใบไม้ตับเพื่อลดอัตราการติดเชื้อและป้องกันการติดเชื้อซ้ำ ตำบลโคกปรง จังหวัดเพชรบูรณ์.วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง, ดุลยทรรศน์ กรณฑ์แสง, คำพล แสงแก้ว,
นันทพร ธรรมะตระกูล และ ภาณุมาศ โคตะนนท์.
วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ 12(1):22-40.วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง
5ยีสต์แชพเพอโรน Hsp104 และบทบาทในการเพิ่มขยายและขจัด [PSI+] พริออน.จินตนา ว่องวิกย์การ.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 39(1): 113-126จินตนา ว่องวิกย์การ.
6Inhibition of Listeria monocytogenes by Bacteriocin-like Substance Produced by Leuconostoc lactis BAN1.1ศรีสุดา กวยาสกุลวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2563. 28(12), 2273-2292.ศรีสุดา กวยาสกุล
Wax apple (Syzygium samarangense (Blume) Merrill. & L.M. Perry) improves insulin signaling in the liver of diabetic rats.Chananchida Seedadee, Wanthanee Hanchang*, Tatdao Paseepholand. TaaptimjannChananchida Seedadee, Wanthanee Hanchang*, Tatdao Paseepholand. Taaptimjann Thai Science and Technology Journal (TSTJ) 2020: 28(2) 356-370. Wanthanee Hanchang*
ชมพู่ทับทิมจันทร์เพิ่มกระบวนการส่งสัญญาณของอินซูลินในตับของหนูเบาหวาน ชนัญชิดา สีดาดี วันทณี หาญช้างชมพู่ทับทิมจันทร์เพิ่มกระบวนการส่งสัญญาณของอินซูลินในตับของหนูเบาหวาน วันทณี หาญช้าง
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ในปีการศึกษา 2565
ลำดับที่ชื่อสิ่งประดิษฐ์ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (สัดส่วนในผลงาน > 50%)
วันที่ออกหนังสือสำคัญ
1สูตรตำรับลูกประคบสมุนไพรนวดลด
เซลลูไลท์
รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์ และ
รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
5 ก.ค. 64
2กรรมวิธีการสังเคราะห์ยีนขนาดเล็กในขั้นตอนเดียวผศ.ดร.สมชาย แสงอำนาจเดช8 ก.ค. 64
3สูตรตำรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปากที่มีสารสกัดชาเขียวรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์ และ
ผศ.ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน
1 พ.ย. 64